Mukkarin Klunpukdee

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

“การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” และ “Rethink and Reform: สู่บริการ ห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019