Panchawan Chaodong

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และ การสัมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

นิทรรศการ มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และ การสัมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า” ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนิทรรศการ และการสัมมนาดังกล่าว

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้รับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพิจารณา กลั่นกรองและเลือกใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมจดหมายเหตุไทย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนำจดหมายเหตุไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี (วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุมสัมมนา และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นการศึกษาดูงาน) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บุคคลจากหน่วยงานของรัฐ องค์กร เอกชน ที่รวบรวม อนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาของชาติ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ  เพื่อให้มีทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ สำหรับการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยให้กว้างขวางขึ้น และพร้อมนำเสนอยูเนสโกเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก การจัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าในการจัดการเอกสารตั้งแต่ต้นทาง และเกิดความมุ่งมั่นที่จะเก็บเอกสารในหน่วยงานของตนที่มีคุณค่าให้เป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลและมีความยั่งยืน

โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนางานจดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม

โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนางานจดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม เมื่อวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2561 สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนางานจดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม” ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขอบเขตของงานจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแหล่งเรียนรู้สำหรับนักจัดการเอกสารและนักจดหมายเหตุ เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดรอบการทำงานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อทราบกระบวนการร้องขอเอกสารและข้อมูลตามกระบวนการแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”     เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบและเรียนรู้เทคนิค วิธีการซ่อมอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการซ่อมอนุรักษ์แผนที่ อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป โดยมีวิทยากรในการบรรยาย และสาธิต ได้แก่ นายการุณ โรหิตรัตนะ นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นายนราชัย แซ่อึง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวเกศสรินทร์ ประมวลพัฒน์ นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวอุษา สาริกบุตร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร   ตัวอย่างแผนที่   วัสดุ และอุปกรณ์ในการซ่อมอนุรักษ์ […]

มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม

มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม การเสวนา มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดงานเสวนา  เรื่อง มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ภายใต้การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม การ-เสวนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นวิทยากร

จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานจุฬาลงกรณ์ราช-บรรณาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และเปิดนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดตัวเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทย-ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้

โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 50 ท่าน เพื่อต้องการให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019