Petchrada Thitiyaporn

สัมมนา PR Blossom EP.4 “PR Transformers” พัฒนานักสื่อสารในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนชาวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP.4 “PR Transformers” ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มีผู้แทนจากแต่ละส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 61 คน จาก 34 ส่วนงาน โดยหอสมุดฯ มีผู้แทน 2 คน คือ ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นักเอกสารสนเทศ และ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์       [ Download รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP4 “PR Transformers” และ กำหนดการสัมมนา ] เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า ผู้แทนหอสมุดฯ นั่งรถคันที่ […]

มาทำความรู้จัก PULINET กันเถอะ

PULINET หรือ Provincial University Library Network คือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด โดยผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดนั้น หากมองหาเวทีเพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายผลักดันนโยบายต่างๆ ร่วมกันแล้ว เวที PULINET คือเส้นทางหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน

1 2
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019