Sarun Thamtuksin

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์) เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในงานมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI” บรรยายโดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการอบรมในวันแรกดังนี้

“การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ) ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับน้องบอส (นายวนาพล แช่มสุขี) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ จะขอสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ดังนี้

New Media: AR, VR, AI ผสานพลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริการสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. เข้าสู่ช่วงที่ 3 ของการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการการเรียนรู้และการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ New Media: AR, VR, AI ผสานพลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริการสารสนเทศ โดย คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล CEO บริษัท Think Technology จำกัด

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019