Sawitree Boonpalit

บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

“บทความจากวารสารที่ผลิตโดยคณะ สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล”

เรามีผลงานวิชาการอะไรบ้างในคลัง Mahidol IR   ???   ใครๆ ก็ชอบถามกันจัง   ดีใจนะคะ นั่นหมายถึง มีคนสนใจ และรู้จัก คลัง Mahidol IR  ของหอสมุดฯ มหิดล  (คิดบวก+++)   ดังนั้น เราก็ขอบอกผ่านมายังทุกท่านค่ะ จริงๆ แล้ว มีหลายประเภท ทั้ง หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย บทความวิจัย  แม้กระทั่งผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ เป็นต้น เราก็มี  แต่ครั้งนี้  เราอยากแนะนำ บทความจากวารสารที่ผลิตโดยคณะ สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล   ก่อนค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีงานวิจัยมากมาย ทั้งตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยติดอันดับต้นของประเทศมาโดยตลอด  ที่สำคัญคณะ สถาบันต่างๆ ยังมีการจัดทำวารสารขึ้นเอง  มีมากกว่า 30 ชื่อเรื่องเลยทีเดียว ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลหลายท่านได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่คณะ สถาบันจัดทำขึ้นเช่นกัน ในฐานะที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมี คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบันอยู่แล้ว […]

WHO Fellowship … Coordinator

เมื่อฉันได้ข่าวว่าจะมีผู้ได้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากสาธารณรัฐประชาชนเมียนมาร์  (WHO Fellowship from Myanmar) 1 คน มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ Library Web Portal and Institutional  Repository ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2560 จึงไม่แปลกใจเลยว่างานนี้จะถูกมอบหมายให้ฉันเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหัวข้อที่จะมาฝึกอบรมนั้นเกี่ยวกับงานที่ฉันดูแลโดยตรง และแอบดีใจอยู่ลึกๆ ที่จะได้ปฏิบัติงานที่ฉันเคยได้รับประสบการณ์ดี ๆ เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (ศปพ) ซึ่งต้องติดต่อ ประสานงาน ดูแลบุคลากรห้องสมุดจากประเทศสมาชิกในองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ซึ่งมี 11 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย ที่มาฝึกอบรม ดูงานอยู่เสมอ สิ่งที่ต้องเตรียมทำ คือ แบ่งหน้าที่กันทำงาน เลขาผู้อำนวยการ น้องนุช จีรนุช ธรณินทร์ เป็นผู้รับเรื่อง […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019