Sujanya Jindawong

14th AUNILO 2018 “Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support” (ตอนที่ 1 : เที่ยวเวียดนามก็ดีนะ)

3 วันในเวียดนาม การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากการเป็นสองสาวตัวแทนหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support ในการประชุม 14th AUNILO 2018 – Digital Scholarship วันที่ 5 ก.ค.2561 ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่นัดกันไปทำ Passport ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม ดาวช่วยจัดการเรื่องเอกสารเบิกจ่ายเงิน จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก เหน่งเป็นธุระในการแลกเปลี่ยนเงิน หาโปรแกรมเที่ยวเดินชมเมือง 5 ชั่วโมง ระหว่างรอเดินทางไปเมือง Can Tho พร้อมเดินทางไปกับเราหรือยังคะ วันแรก นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมืองตีห้าครึ่ง เราบินไฟล์เช้า 7.30 น. ค่ะ ตอนเช็คอิน ดาวผ่านฉลุย แต่ของเหน่งมีปัญหาสแกนเพื่อยืนยันตัวตน ครั้งแรกไม่ผ่าน ต้องเข้าห้องสแกนครั้งที่ 2 น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวจริงพี่สวยกว่า Passport…โอเคค่ะ […]

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 “การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” วันอังคารที่ 30 – วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ในการเสวนา เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 วิทยากรโดย คุณกษมา กองสมัคร นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายวิจัยนโยบายสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากร โดย รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา […]

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุจรรยา จินดาวงศ์)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017 หัวข้อ “Service Excellence” ซึ่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019