Surasak Budsri

ประสบการณ์การร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหลายวงการ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านห้องสมุด เพื่อการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผู้เขียน และ พี่กบ (รักชนก ขำประถม) ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ” ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดย บริษัทแอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทน OCLC (Online Computer Library Center) ประเทศไทย โดยการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้เลือกใช้ห้องสมุดอัตโนมัติบนระบบ Cloud computing Mr. Andrew Wang และ Miss Tsai Shu-En จากบริษัท OCLC ให้ความรู้เรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS (WorldShare Management Services) […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019