Vanapol Chamsukhee

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Science 101: Basic Concepts and Tools for Beginner

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner นำโดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ และ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application: 39 th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการใช้งานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการงานด้านเครือ ข่ายเบื้องต้น ด้วยมุมมองต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเน้นไปด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเบื้องต้น

โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านปชส. และสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

          โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านปชส.และสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญคือ บรรยายการพัฒนาเว็บไซต์ ตามอัตลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย, การใช้งาน Adobe Dreamweaver เบื้องต้น, การเพิ่มเทคนิค/ลูกเล่นให้กับเว็บไซต์, ศึกษาดูงานออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive, ระบบ Server & Backup, การสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์, การทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ และศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ จะนำมาต่อยอดและพัฒนากับส่วนงานที่รับผิดชอบในองค์กร ในเรื่องของ Server & Backup และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีสำคัญมากที่สุด องค์กรของเราในขณะนี้

กิจกรรมสัมมนา Blossom EP3 “War Of Content”

            จากกิจกรรม PR Blossom EP3 “War Of Content” ในวันอาทิตย์ที่ 2 และ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท  แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แต่ละองค์การ สามารถแจ้งข่าวสารต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจในรายละเอียดของข่าวสารนั้นๆ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019