Warattaya Sribuathong

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริการนักศึกษาพิการ

สวัสดีค่ะ ผู้เขียน(วรัทยา ศรีบัวทอง) และผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้แก่ นางสาวประมวล คำมาก นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท การอยู่ร่วมกับนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการ วิธีการช่วยเหลือนักศึกษาพิการเบื้องต้น เช่น การนำทางนักศึกษาพิการทางการเห็น การใช้ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงการรับฟังเสียงของนักศึกษา

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล”

              โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล” ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร —————————             เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้เขียน (วรัทยา ศรีบัวทอง)  ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอด เพิ่มพูนทักษะ และความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากร และเพื่อสนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ บุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและบุคลากรห้องสมุดอื่น […]

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019