การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์


 

บรรยากาศภายในงาน

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library : ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงใน Blog นี้เป็นเรื่องที่ 2-3 ปี ที่ผ่านมา วงการเทคโนโลยีของไทยค่อนข้างให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่มีมาก แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี โดยในการบรรยายครั้งนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด “Zanroo” มาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

Big Data คือ อะไร? ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจเคยสงสัย ผู้เขียนจึงขออธิบายสั้นๆ ว่า Big Data คือ การที่มีข้อมูลจำนวนมากทำให้ไม่สามารถจัดการหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจให้ความหมายของคำว่า Big Data ว่าคือ ข้อมูลเยอะ นั่นเอง แล้วผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า Big Data เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 70 ปีที่แล้ว ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกา โดยทางห้องสมุดประเมินว่าในปี ค.ศ. 2040 ห้องสมุดจะมีข้อมูลหนังสือทั้งหมด 200 ล้านเล่ม ซึ่งขณะนั้นทางห้องสมุดมีหนังสือจำนวน 12 ล้านเล่ม โดยใช้ตึก 20 ตึกในการจัดเก็บหนังสือ และเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บทางห้องสมุดจึงได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหนังสือขึ้น และในปี ค.ศ. 1981 คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการจัดการข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1983 พบว่ามีการเติบโตของข้อมูลดิจิทัลมีสูงขึ้นในทุกๆ ปี และการจัดเก็บเริ่มจะไม่เพียงพอแล้ว ในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการเรียกปัญหาข้อมูลที่มีเยอะนี้ว่า “The Problem of Big Data” ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2001 ได้เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่า แล้วเราจะสามารถวัดได้อย่างไรว่าข้อมูลเยอะ และจะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหาข้อมูลเยอะ หลังจากนั้นได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเกิดเป็นเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาข้อมูลเยอะ หรือที่เรียกรู้จักกันในนาม Big Data Technology นั้นเอง

เริ่มแรกของ Big Data นั้นได้มีการคิด Model 3Vs of Big Data ขึ้น อันประกอบด้วย 1) Volume (ปริมาณ) 2) Velocity (ความเร็ว) และ 3) Variety (ความหลากหลาย)

ภาพจาก https://www.g-able.com/digital-review/why-using-big-data-in-business/

หลักจากนั้นได้มีการเพิ่ม คุณลักษณะของ Big Data Model ขึ้นอีก 2 ข้อ โดยเรียก Model นี้ว่า 5 Vs of Big Data ประกอบด้วย 4) Veracity (คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล) และ 5) Value (ข้อมูลที่มีคุณค่า)

ภาพจาก http://km.psru.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/big-data_v2.pdf

ต่อมาได้เพิ่มคุณลักษณะอีก 3 ข้อ โดยเรียก Model นี้ว่า 8 Vs of Big Data สำหรับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Model นี้คือ 6) Visualization (การแสดงข้อมูล) 7) Viscosity (ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล) และ 8) Virality (การวัดความเร็วของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ Network) สำหรับ 8 Vs of Big Data ที่ถูกเพิ่มขึ้นมา 3 ข้อดังที่กล่าวมานั้นเพราะต้องการให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริง

ภาพจาก http://www.somkiat.cc/8v-with-big-data/

ในปัจจุบันได้เกิด Big Data Technology จำนวนมากขึ้น อาทิ Business intelligence, Data Mining, Documentstore ซึ่ง Big Data Technology ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แต่ละ V ที่ต่างกัน โดยในตอนนี้หลายบริษัทผู้ผลิตพยายามที่จะสร้าง Big Data Technology เพื่อตอบโจทย์ทุก Vs แต่ในความจริงนั้นแต่ละบริษัทก็ยังคงมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันและอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุก Vs อีกทั้งเมื่อเกิดยุค Big Data ขึ้น ส่งผลให้ Data Analysis กลับมามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น สำหรับตัวอย่างของการทำ Data Analysis ในปัจจุบัน เช่น การซื้อของออนไลน์จะถูกเก็บข้อมูลไว้และนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มและเสนอแนะสินค้าที่ผู้ใช้อาจซื้อในอนาคต เป็นต้น

ภาพจาก Facebook National Library of Thailand

อาจสรุปได้ว่าในปัจจุบันเกิดเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูล สามารถนำข้อมูลกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุน เนื่องจากทุกเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งสิ้น

และสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลแบบ Real-Time Data Search Engine สัญชาติไทย มาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าไปลองสืบค้นกัน คลิก Link แล้วลองไปหาเรื่องต่างๆ ใน Social Network ไปด้วยกัน  https://www.zanroo.com

เว็บไซต์ Zanroo.com

วีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=YbwYIGNaXzQ


ภาพบรรยากาศภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติที่ได้ปรับปรุงใหม่

 

 


ภาพนิทรรศการที่จัดภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

 


ที่มาเนื้อหา/ภาพ 

Facebook National Library of Thailand

https://www.g-able.com/digital-review/why-using-big-data-in-business/

http://km.psru.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/big-data_v2.pdf

http://www.somkiat.cc/8v-with-big-data/


ที่มาวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=YbwYIGNaXzQ


ฟังบรรยายหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019