Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book


เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายคือ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review)

การบรรยายหัวข้อ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book
โดยนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้น มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก ทำให้เกิดการปลอมแปลงข้อมูล เพราะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เผยแพร่ข้อมูลได้ ส่งผลข้อมูลดิจิทัลไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างตัวกลางเพื่อดูแลตรวจสอบข้อมูล ซึ่งการมีระบบตัวกลางส่งผลให้ต้นทุนของตัวกลางสูง หากตัวกลางล้มเหลวจะไม่สามารถใช้งานทั้งระบบได้ และข้อมูลที่มีความสำคัญมาก ต้นทุนที่ใช้ในการตรวจสอบยิ่งมากขึ้น โดยในปัจจุบันข้อมูลมีการจัดเก็บแบบมีศูนย์กลาง (Centralized) ทำให้มีความเสี่ยงที่ระบบจะโดนโจมตีจนใช้งานไม่ได้หรือถูกปลอมแปลง (Single Point of Failure)

เทคโนโลยี Blockchain เกิดในช่วงปี 2007-2008 เนื่องจากเกิดวิกฤตซับไพร์ม (Subprime mortgage crisis) สาเหตุมาจากการฉ้อโกงของนายธนาคาร ในปี 2008 Satoshi Nakamoto ได้เขียนบทความชื่อ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System เกี่ยวกับ Bitcoin มีการนำเสนอเทคโนโลยี 3 อย่าง คือ 1. Blockchain เป็นบัญชีสาธารณะเพื่อป้องกันการปลอมแปลง 2. Cyptography เป็นการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 3. Decentralized ระบบที่ไร้ศูนย์กลาง เมื่อรวมกันจึงเกิดเป็น Bitcoin

Blockchain คือ Database ประเภทหนี่งที่มีการเก็บข้อมูลเป็น Block และมีการอ้างอิงถึงกัน ทำให้ข้อมูลที่เคยถูกเขียนไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ โดยระบบของ Blockchain นั้นข้อมูลจะถูกเก็บแบบกระจาย (Decentralized) และทำงานร่วมกัน
ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบได้ การที่ระบบจะถูก Hack หรือถูกทำลายจึงทำได้ยาก เพราะจะต้องทำลายข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ทำให้ Blockchain มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ เมื่อ Blockchain สามารถสร้างฐานข้อมูลที่ไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยลดขั้นตอนทางเอกสารและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้

ประโยชน์ของการใช้ Blockchain

  1. การโอนเงิน (Cross Border Payment) ช่วยลดค่าธรรมเนียมและมีความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  2. Identity Management ระบบพิสูจน์ตัวตน สามารถช่วยลดขั้นตอนและการใช้สำเนาเอกสารในการพิสูจน์ตัวตนได้
  3. ICO คือการใช้ CyptoCurrency ในการระดมทุนและได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญแทนหุ้น ทำให้เกิดแนวคิดและกระแสของการนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามาสร้างเป็นเหรียญได้ เพราะมีมูลค่าพื้นฐาน เกิดเป็นแนวคิด Security Token หรือ Security Token Offering มีลักษณะคล้าย ICO แต่ Token มีลักษณะคล้ายสินทรัพย์
  4. การเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงผลการเลือกตั้ง

การนำ Blockchain เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม E-Book จะทำให้ผู้เขียนสามารถขาย E-Book ให้แก่ผู้อ่านได้โดยตรง โดยแพลทฟอร์มจะเป็นเพียงผู้ให้บริการ ทำให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน E-Book ในตลาดมือสองเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเจ้าของ E-Book
นั้นเป็นเจ้าของจริง ๆ

การประยุกต์ใช้ Blockchain กับห้องสมุดสามารถให้บริการยืมหนังสือผ่าน Smart contract เมื่อถึงเวลาคืนหนังสือ Smart contract จะนำหนังสือมาคืนอัตโนมัติ หรือการสร้างระเบียนบรรณานุกรมโดยใช้ระบบ Blockchain แต่ในปัจจุบัน Blockchain ยังเป็นระบบที่มีต้นทุนสูง ดังนั้นการนำ Blockchain มาใช้จะต้องคำนึงถึงต้นทุนว่านำมาใช้แล้วมีความคุ้มค่าหรือไม่ (Efficiency)

เอกสารอ้างอิง

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562,
จาก https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper

ฟังการบรรยายหัวข้อ “Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book”


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019