การประชุมวิชาการ

“ทุกปัญหาคือรางวัล” MAHIDOL QUALITY FAIR 2019 (Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม)

     สวัสดีค่ะดิฉัน นส.พิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา จะขอเล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานจนนำไปสู่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสนำปัญาหาดังกล่าวไปสู่การวิจัยส่งผลงานเข้าประกวดในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่งได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพ ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน “องค์กรแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2562  มิ้นขอเริ่มต้นจากปัญหาจากงานที่ทำในปัจจุบันของงานบริการ e-lecture สำหรับนักศึกษาที่การต้องทบทวนบทเรียนย้อนหลัง ซึ่งมีนักศึกษามาขอใช้บริการไม่ต่ำกว่า 50,000 ครั้งต่อปี แต่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนจำกัดทำให้ช่วงใกล้สอบมีนักศึกษามารอคิวเข้าใช้บริการจำนวนมาก แต่ขั้นตอนการจองคิวยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยการปฏิบัติงาน แต่เดิมเป็นการจองคิวเข้าใช้บริการจากแบบฟอร์ม รับบัตรคิว และรอเรียกคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี พบว่านักศึกษาไม่พึงพอใจต่อขั้นตอนการจองคิว มีข้อร้องเรียนของนักศึกษาจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างรอเรียกคิว นักศึกษาไม่สามารถไปทำภารกิจส่วนตัวได้ กรณีพลาดคิวที่เรียกไปนักศึกษาต้องกลับมาจองคิวใหม่ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร  จึงนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการสำรวจ Application ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการการศึกษาได้ จึงได้ Application QueQ ที่เหมาะสำหรับจองคิวและกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้จนเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา ทั้งยังมีนักศึกษามาใช้บริการจำนวนมากจนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  หลังจากนั้นมิ้นได้เป็นต้วแทนของหน่วยงานไปนำเสนอผลงานในงานวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้ชื่อเรื่อง มิติใหม่แห่งการจองคิว จองคิว แบบไม่รอคิว ด้วย Application QueQ ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 […]

Essential Skills for Coding

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา Online Information & Education Conference 2019 ภายใต้แนวคิด The Changing Environment and Libraries role (ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and Booknet Company ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้ 1. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนางานของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

Change and Library & 4Cs in 21st Century

สวัสดีค่ะ ผู้เขียนได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากหลายประเทศเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับห้องสมุดในอนาคต ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา” (The Changing Higher Education Environment and Libraries role) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักพิมพ์ Wiley กับนโยบายการเปิดเสรี (Open Access)

วันที่  5-6 กันยายน 2562  ผู้เขียนได้รับเชิญไปร่วมการประชุม Wiley APAC Library Advisory Board (LAB) Meeting 2019 ที่สำนักงาน Wiley Singapore (Floor 7  Fusionopolis Walk, Solaris, South Tower) โดยมีผู้บริหารหอสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน จาก NTU, NUS, SMU ประเทศสิงคโปร์ HKUST ฮ่องกง NCTU ไต้หวัน Keio U ญี่ปุ่น U Tasmania และ Western Australia ออสเตรเลีย ITT อินเดีย Ateneo de Manila ฟิลิปปินส์ U Brawijaya อินโดนีเชีย และ Mahidol U ประเทศไทย  โดยมี  Janette Burke ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัย Tasmania

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้รับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพิจารณา กลั่นกรองและเลือกใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เล่าสู่กันฟังกับการเป็นวิทยากรครั้งแรกบนเวที 39th WUNCA@WU

จากการได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ผู้เขียนขอย้อนเวลาไปถึงการจัดการงาน WUNCA ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th @PKRU) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว และได้เขียนบล็อกก่อนหน้านี้ในหัวข้อเรื่อง Living Book คนค้นคน สู่บริการ Human Library ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายในการประชุมฯ

มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions) งานประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ Innovations Start@Library

การบรรยายหัวข้อ “มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions)” วิทยากร นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ โดยในปัจจุปันหอสมุดแห่งชาติมีวาระในการวางแผนและปรับปรุงบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการนอกจากนั้นหอสมุดยังได้วางแผนด้านมิติในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานในวาระต่างๆ เช่น ห้องสมุดดิจิทัลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและแหล่งทุนโดยใช้ต้นทุนที่ประหยัดกับใช้ความสามารถของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ

Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายคือ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) การบรรยายหัวข้อ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-bookโดยนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้น มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

โครงการประชุมวิชากร ประจำปี 2562 Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมวิชาการ Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เกิดขึ้น หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต” แล้ว Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างไรหละ?! “Blockchain” “Bitcoin” สองคำนี้อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหู และมีบทบาทอย่างยิ่งกับคนยุค Digital ในโครงการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญคุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา

บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

1 2 3 5
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019