การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning (Value chain approach)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  Strategic Planning (Value chain approach)                          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น   ณ ห้องประชุม 411  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผู้เขียน (นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับนางสาวพรจิตต์   หมีงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ  นางอาภา  หงษ์อินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     […]

การประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดิฉันนส.พิมพิไร สุพัตร และนายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาห้องสมุดได้นำความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมี ดร.บรรพต สร้อยศรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของการดำเนินการจัดทำข้อมูลทางด้านภาพและเสียง ของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบ วิธีการนำเข้า การจัดเก็บภาพ และสื่อมัลติมีเดียในระบบค้นคืน เพื่อให้บริการทางการศึกษาต่อไป เนื่องจากภาพถ่าย และสื่อ VDO ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ข้อมูลไฟล์ภาพหรือคลิปVDO ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะถูกเก็บในเครื่องคอมบ้าง Memory Cards บ้าง […]

ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

          เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด การฝึกอบรมนี้ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติจำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูล ACM Digital Library ฐานข้อมูล Web of Science ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal ฐานข้อมูล Emerald Management ฐานข้อมูล […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์) เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในงานมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI” บรรยายโดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการอบรมในวันแรกดังนี้

1 2 3 4
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019