ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา

สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News”

สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” ผู้เขียนได้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ AMBASSADOR CITY JOMTIEN จ.ชลบุรี ซึ่งในการไปครั้งนี้ ผู้เขียนไปกับ น้องนุ่น นายคมสันต์ เดือนฉาย ก่อนผู้เขียนจะเดินทางไปร่วมงานสัมมนาฯ ผู้เขียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” ผ่านทาง E-mail และ Website เปิดงานการสัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” เมื่อเดินทางมาถึง รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

การบรรยาย เรื่อง แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดิฉันนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีโอกาสได้ไปบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้ และการออกแบบนิทรรศการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” อันเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ภายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ภายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ซึ่งได้รับเกียรติร่วมบรรยายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการเป็นประจำทุกปี

การประชุมสัมมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เเละระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ

การประชุมสัมมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เเละระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูล ในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บรรยายภาพรวมโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ คุณชาตรี วงษ์แก้ว (นักวิจัย) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมสัมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลและระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ

อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” แบบ Public ครั้งที่ 4/2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” แบบ Public ครั้งที่ 4/2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบจึงวางแนวทางที่จะพัฒนา ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการความปลอด ภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ”

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library : ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงใน Blog นี้เป็นเรื่องที่ 2-3 ปี ที่ผ่านมา วงการเทคโนโลยีของไทยค่อนข้างให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่มีมาก แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี โดยในการบรรยายครั้งนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด “Zanroo” มาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

การอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่านได้แก่นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ และนางสาวศิริพร ขนทอง เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” บรรยายโดย…พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ณ อาคาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Education Innovation “Thai MOOC” WUNCA39

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2562 เวลา 9.00 น.งานเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมงานUniNet “WUNCA39th Walailak University Nakhon Si Thammarat การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 Workshop on UniNet Network and Computer Application: 39th WUNCA39 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพิธีเปิดโดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA และรายงานความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 40 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1 2 3 7
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019