ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา

“การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” และ “Rethink and Reform: สู่บริการ ห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมจดหมายเหตุไทย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนำจดหมายเหตุไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ

บรรณารักษ์กับการออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DOAJ : Digital Open Access Journals

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access Journals)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)”

กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการความรู้และการนำไปปฏิบัติ

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 1 (MUQMP#1) ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยต้องขอขอบพระคุณ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้าร่วมการอบรม  โครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีความน่าสนใจหลายประเด็น  ซึ่งเป็นการรวมทฤษฎีและกลยุทธ์ทางการบริหาร แม้ว่าแต่ละหัวข้อจะมีเวลาเรียนสั้นเกินไป  แต่ก็ทำให้ผู้เขียนได้มุมมองเพิ่มขึ้นในภาพรวมของการบริหารคุณภาพ  และคงต้องขอกล่าวขอบคุณวิทยากรของวิทยาลัยการจัดการทุกท่านที่สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่  รวมถึงคณะผู้จัดโครงการไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

QueQ Demo Day 2019 #QQDD1 #belief

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 บริษัท คิวคิว ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงาน QueQ Demo Day 2019 #QQDD1 #belief ขึ้นเป็นครั้งแรกที่อาคาร Ture digital park ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร ได้ส่งจดหมายเชิญให้ไปร่วมงาน ทางหน่วยงานจึงมอบหมายให้ดิฉัน นางสาวพิมพิไร สุพัตร ได้เป็นตัวแทนงานเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว

ระดมสมอง “โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ”

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมสมองใน “โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 11 มหาวิทยาลัย และ 10 หน่วยงานวิจัยระดับชาติ เพื่อดำเนินการเตรียมพร้อมในการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศวิจัยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการประชุมกลุ่มครั้งนี้ดำเนินการมาถึง Step 3 เพื่อสรุปผลการสัมภาษณ์และประเมินตนเองในคลังสารสารเทศดิจิทัลของ 11 มหาวิทยาลัย และ 10 หน่วยงานวิจัยระดับชาติ

1 2 3 4 7
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019