ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library : ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงใน Blog นี้เป็นเรื่องที่ 2-3 ปี ที่ผ่านมา วงการเทคโนโลยีของไทยค่อนข้างให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่มีมาก แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี โดยในการบรรยายครั้งนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด “Zanroo” มาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

การอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่านได้แก่นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ และนางสาวศิริพร ขนทอง เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” บรรยายโดย…พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ณ อาคาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Education Innovation “Thai MOOC” WUNCA39

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2562 เวลา 9.00 น.งานเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมงานUniNet “WUNCA39th Walailak University Nakhon Si Thammarat การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 Workshop on UniNet Network and Computer Application: 39th WUNCA39 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพิธีเปิดโดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA และรายงานความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 40 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” และ “Rethink and Reform: สู่บริการ ห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมจดหมายเหตุไทย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนำจดหมายเหตุไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ

บรรณารักษ์กับการออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DOAJ : Digital Open Access Journals

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access Journals)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)”

กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 2 3 4 8
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019