ศึกษาดูงาน

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้สังคมไทย สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อพวช. มีบทบาทหน้าที่เป็น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

ศึกษาดูงานบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี

สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24) จัดโดย งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือในโครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง ไปมอบให้โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์

ผู้เขียนได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือในโครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง ไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์ ณ บ้านจิตอาสา

โครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากโครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ได้เลือกสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเนื่องจาก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ จุฬาฯ ม.อ. และพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนและทีมงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลา

ศึกษาดูงานเรื่องบอร์ดเกม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานบอร์ดเกม เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องบอร์ดเกม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีระบบการจัดการการให้บริการบอร์ดเกมที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนา การให้บริการ Board Game Café @ Mahidol Library สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมบอร์ดเกมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนและคณะบุคคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อีก 8 ท่าน ซึ่งนำโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบติดตั้งบนหลังคา” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับแนวคิดให้เริ่มศึกษาการใช้พลังงานสะอาดและการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา

“สงขลา” เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย มีชุมชนและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด วันนี้ผู้เขียนจะมาชวนทุกท่านนั่งเรือกอและ แวะชมแหล่งเรียนรู้ที่ต้องห้าม (พลาด) ในจังหวัดสงขลากัน

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562

สำหรับโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562 ในปีนี้ ได้นำนักศึกษา MU Guide ไปลงพื้นที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นเมืองอู่อารยธรรมของไทยที่สำคัญ เป็นราชธานีของไทยมายาวนานกว่า 400 ปี มีพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่สำคัญและน่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถานในสมัยอยุธยา ถึง 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นแหล่งโบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในประเทศไทยด้วย

1 2 3 4
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019