เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมภาษาอังกฤษแบบไม่น่าเบื่อ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ ห่างหายไปนานกับการเขียนบล็อก กลับมาครั้งนี้ ผู้เขียนไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหน แต่ไปอบรมภาษาอังกฤษที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ประสบการณ์ของหนึ่งในทีมงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาสักระยะ และได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเป็นศิษย์เก่าฯ และคลุกคลีอยู่กับกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีการศึกษา 2559 จึงได้โอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี

Mahidol IR สู่ Mahidol Quality Fair 2018

“ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากร” จากคำกล่าวตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำให้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีการผลักดัน ขับเคลื่อน รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับ World Class อย่างเช่นทุกครั้ง ปี 2561 นี้เป็นครั้งที่ 5 ของการจัดงานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมแสดงผลงาน อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงความคิดริเริ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในยุค 4.0

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนส่วนงานเข้าร่วม “โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” ในหัวข้อ “นักวิเทศสัมพันธ์ ยุค 4.0” จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ณ โรมแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีแนวทาง และความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในภารกิจต่าง ๆ จากองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการสัมมนา

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริการนักศึกษาพิการ

สวัสดีค่ะ ผู้เขียน(วรัทยา ศรีบัวทอง) และผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้แก่ นางสาวประมวล คำมาก นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท การอยู่ร่วมกับนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการ วิธีการช่วยเหลือนักศึกษาพิการเบื้องต้น เช่น การนำทางนักศึกษาพิการทางการเห็น การใช้ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงการรับฟังเสียงของนักศึกษา

สัมมนา PR Blossom EP.4 “PR Transformers” พัฒนานักสื่อสารในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนชาวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP.4 “PR Transformers” ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มีผู้แทนจากแต่ละส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 61 คน จาก 34 ส่วนงาน โดยหอสมุดฯ มีผู้แทน 2 คน คือ ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นักเอกสารสนเทศ และ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์       [ Download รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP4 “PR Transformers” และ กำหนดการสัมมนา ] เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า ผู้แทนหอสมุดฯ นั่งรถคันที่ […]

7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข

การประชุมนักสร้างสุข 7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 109 (ห้องสระบัว) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล                  ด้วย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมเป็น  “7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัย มหิดลแห่งความสุข” การเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมเป็น 7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุขนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่าย/งาน ห้องสมุด รวม 15 คน  และ จัดส่งคณะทำงาน รวม 5 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

โครงการหอสมุดฯ ร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน

“ฝาย” คืออะไร ? โดยพื้นเพของผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือ ใกล้น้ำตก แต่อย่างใด ก็เลยไม่ค่อยรู้จักฝายสักเท่าไหร่ก็พอจะเดาๆได้ว่าฝายมันมีไว้กักน้ำหรือชะลอน้ำอะไรประมาณนี้ แต่พอได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า มีโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็รีบลงชื่อเข้าร่วมทันที

1 2
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019