Uncategorized

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center,  Headquarters ตั้งอยู่ใน ณ กฟผ. สำนักงานกลาง เชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีนิทรรศการ 7 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมีเนื้อหาร้อยเรียงกันไป และเน้นใช้การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ โซน 1 : จุดประกาย เมื่อลงทะเบียนเข้าชมแล้ว ผู้เข้าชมจะต้องลงทะเบียนโดยได้รับ RFID และสร้าง AVATAR ของตนเอง โดยถ่ายภาพหน้าตนเองไปประกอบกับตัวการ์ตูนที่มีให้เลือก เพื่อเข้าไปเล่นเกมส์เก็บคะแนน และรับเอกสารทาง e-mail […]

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERMS OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา”

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 นางอัจฉราพร  อัศเวศน์ นางสาวกิ่งเพชร  ปลื้มเงิน นางสาวสุทธิณี  ฝุ่นครบุรี และนางสาวกมลชนก ศรียศ ได้รับโอกาสเข้าร่วม

การอบรมหลักสูตร “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA)”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA) ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ซึ่งเป็นระบบการประชุมแบบ Online ที่ต้องมีการจัดประชุมในระบบ Webex Meeting ก็เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของการประชุมแบบ Online

สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน COVID-19 (ตอนที่ 1)

สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในวงกว้าง มีผลกระทบต่อการบริการพื้นที่สาธารณะโดยทั่วไป รวมทั้งผลกระทบต่อการบริการของห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการห้องสมุดและการบริการสารสนเทศของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางวิกฤติดังกล่าว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำบันทึก “สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน COVID-19” ขึ้นในบล็อก ​Mahidol Library KM Blog เพื่อเป็นแหล่งรวมรวมและเผยแพร่ข้อมูล

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019