โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”


โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ
“ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ”

เมื่อวันที่  30 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ออกเดินทางจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในเวลาประมาณ 8.15 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 45 นาที จึงเดินทางถึงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าชมการจัดแสดงประวัติของการก่อตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่ตั้งอยู่ที่อาคารศาลาประชาคม โดยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มีจุดเริ่มต้นมาจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ที่ทรงอยากให้มีสถานพยาบาลเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีประชาชนโดยรอบอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเช่น ชลบุรี ระยอง ตราด เป็นต้น เพื่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีแก่ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นโรงเรียนทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในแต่ละชั้นปีที่จะต้องมีการเรียนและปฏิบัติในสถานที่จริง โดยจะมีอาคารหอพักนักศึกษาและหอพักของบุคลากรไว้เพื่อรองรับผู้ที่มาเรียนและมาปฏิบัติในเขตพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาผู้เขียนได้เข้าชมนิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งจะเป็นส่วนในการจัดแสดงภาพและรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งภาพและรูปปั้นทั้งหมด ได้รับอภินันทนาการมา เพื่อจัดแสดงแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้มอบหนังสือที่ระลึกเรื่อง ๙ ร้อยพันจงรักพักดี ๙ จากอีเมลของยอดเยี่ยม

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณภายในโรงพยาบาล โดยแผนกที่เข้าชมคือทางด้านกายภาพบำบัด ได้เห็นถึงเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการบำบัด อาทิดเช่น ธาราบำบัด เป็นสระน้ำสำหรับผู้ที่จะต้องทำกายภาพบำบัดที่ไม่สามารถลงน้ำหนักหรือได้รับการกระแทกมากๆ เช่น คนผ่าตัด การใช้น้ำจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายและบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องที่จำลองการเดินเพื่อช่วยบำบัดผู้ป่วยที่ไม่มีแรงให้ฝึกเดิน โดยใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยผู้ป่วยให้สามารถทำกายภาพบำบัดให้ได้ดีมากขึ้น

โดยจากการเข้าร่วมเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ทำให้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชม ได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของคนต่างจังหวัดที่อาจไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ที่ดีได้ด้วยรายได้ที่จำกัด แต่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะทำให้ผู้คนได้มีโอกาสทางการรักษามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเท่านั้น อีกทั้งทำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกคนในเรื่องสุขภาพ การรักษาพยาบาล ที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน โดยผู้จัดกิจกรรมให้การดูแลตลอดการดูงานในครั้งนี้อย่างทั่วถึงค่ะ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019