สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ เรื่อง”ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” (Challenges Librarians and Informationists are Facing)


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. นางสาวธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ และ นางสาวโชติกา แจ้งเจริญกิจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9 โรงแรม ทีเค พาเลซ

เวลาประมาณ 8.30 น. ได้มีการกล่าวเปิดงานโดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ซึ่งเป็นประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานของในปีที่ผ่านมาและได้แนะนำบุคลากรของชมรมด้วย

ต่อมา นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานคณะกรรมการพัฒนาคลังความรู้และระบบการบริการจัดการหอสมุดกฎหมายมหาชน ได้กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ ท่านกล่าวว่าควรมีการเพิ่มพื้นที่ในส่วน Co-working space ภายในห้องสมุด เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และเอกสารบางอย่างจำเป็นจะต้องจัดเก็บไว้ในห้องสมุดสำหรับให้ผู้ใช้บริการใช้ในการอ้างอิงและเป็นการแสดงถึงประวัติศาสตร์ นอกจากนี้บรรณารักษ์เองต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน

เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายเรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” ท่านได้กล่าวถึงการนำ Chat bot มาช่วยในการตอบคำถามผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยเริ่มทำการสำรวจจากคำถามที่มีผู้ใช้บริการถามเข้ามาซ้ำๆ และข้อมูลของคำตอบเป็นไปในลักษณะเดียวกัน การมี chat bot จะช่วยลดภาระการทำงานของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องรอผู้ให้บริการตอบทุกๆคำถาม และการสงวนรักษาไม่ควรทำแค่วันนี้ ต้องคำนึงถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคตด้วย วิธีที่ดีที่สุดของการสงวนรักษา คือ “Resource Sharing” ที่จะทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย นอกจากนี้ในการทำงานควรสนใจทั้งกระบวนการและ Final Product ด้วย รวมถึงรูปแบบของคนที่ทำงานด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตการใช้แค่ Subject Heading ไม่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูลแล้ว อาจจะต้องมีการใส่เนื้อหาบางส่วนลงไปในระบบเพื่อช่วยให้การค้นหาง่ายขึ้นและให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหาด้วย

เวลา 10.45 น. มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจาก 1. คุณทรงเกียรติ ปัจมาโนชญ์ จากสถาบัน AIS Academy 2. คุณจิราภรณ์ ศิริธร จากศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 3. คุณสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) โดยในการเสวนาจะมีการพูดถึงความเป็นมาของห้องสมุดในแต่ละแห่งว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างไร อาทิ AIS Academy จะมีการเป้าหมายในการพัฒนาคนในองค์กรให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล และปรับความสมดุลของพนักงานในแต่ละช่วงอายุให้สมดุลในส่วนของข้อมูลการเรียนรู้ และมีมุมมองในการพัฒนาในอนาคตว่าจะต้องให้บริการหนังสือเฉพาะทางมากขึ้น โดยเน้นไปที่ e-book ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะ หนักงานของ AIS มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกๆคนจะต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดย e-book ที่มีให้บริการจะเป็นแบบยืมคืน และยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น และในการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานจะใช้วัตถุประสงค์มาเป็นตัววัดผลของการดำเนินงาน โดยนอกจากดูว่ามีคนเข้ามาใช้พื้นที่มากแค่ไหนจะต้องดูว่าในการใช้พื้นที่แต่ละครั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเท่าใด โดยข้อคิดที่ได้จากการเสวนานี้ คือ ห้องสมุดต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กรโดยจะต้องให้บริการทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมและสมดุลกับช่วงวัยของทุกๆ คนที่เข้าใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการจะต้องสำรวจจากความต้องการของคนแต่ละกลุ่มที่มาใช้บริการแล้วนำไปพัฒนาต่อไปเพื่อต่อยอดความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้ดีที่สุด

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ความท้าทายทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากรของวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ: จากมุมมองผู้ปฏิบัติ” มีการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที ปัญหาส่วนมากที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนหลายช่วงวัย งบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้ใช้บริการต้องการ เทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานปรับตัวตามไม่ทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เต็มความสามารถ และการตอบสนองกับผู้ใช้ได้ไม่ตรงความต้องการ แต่ละห้องสมุดก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลักษณะการให้บริการของห้องสมุดนั้นๆ โดยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ทำให้ได้มองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ปฏิบติงานในแต่ละห้องสมุด แล้วนำมาปรับใช้และพัฒนาในการทำงานของเราได้ดีมากๆ ค่ะ

ในการเข้าร่วมงานอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับหนังสือคิดถึงแม่ My mom โดย วิกรม กรมดิษฐ์ และได้รับใบวุฒิบัตรคนละ 1 ฉบับด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านรายละเอียดของการอบรมครั้งนี้สามารถติดตามอ่านได้จากเอกสารประกอบการอบรมด้วยการสแกน QR Code เพื่อเข้าไปอ่านเอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยายได้ค่ะ

สามารถเข้าชมรายการเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม :

ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/thaispeciallibgroup/
ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์,โชติกา แจ้งเจริญกิจ
เนื้อเรื่อง: ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์,โชติกา แจ้งเจริญกิจ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019