การศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมการจัดการคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


       
        เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 บุคลากรงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน      4 ราย ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมการจัดการคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         

          เริ่มด้วยการศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ โดยคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินงานร่วมกัน 4 ส่วนงาน ได้แก่ ศูนย์บริหารงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภาพด้านล่าง

          คลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไว้หลากหลายประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความจากวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำข้อมูลโดยศูนย์บริหารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จัดทำข้อมูลโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงาน จะส่งข้อมูลผลงานดังกล่าวให้แก่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อรวบรวม และส่งต่อแฟ้มข้อมูลให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำการถ่ายโอนเข้า CMUIR นอกจากนี้ยังมี บทความจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูลโดย คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์

     

          หลังจากนั้น ได้ทำการศึกษา และฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม DSpace การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนข้อมูล การใช้งาน Elsevier API และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API สร้างชุดคำสั่งเมตาดาทา และ  Community ให้สอดคล้องกับ Mahidol IR เมื่อเตรียมความพร้อมทางด้านโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จึงทำการทดสอบถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus เข้า Mahidol IR

          จากการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ในครั้งนี้ พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ทำให้การจัดการคลังสารสนเทศสถาบันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือจาก 4 ส่วนงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

     

          สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมวิทยากรจากงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และทีมวิทยากรจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้สละเวลาให้ความรู้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในการศึกษา ดูงานฝึกอบรมในครั้งนี้


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019