สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ “CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE”


สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

“CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE”

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เกิดจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐ ณ จังหวัดสมทรปราการให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในโครงการลูกพระดาบสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และทรงตรัสถามคณบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้นว่า “สนใจที่จะมาเปิดสถาบันการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่ราชพัสดุบริเวณใกล้กับโครงการลูกพระดาบสหรือไม่” คณบดีกราบบังคมทูลตอบว่า “พะยะค่ะ” จากนั้นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงดำเนินของใช้ที่ดินราชพัสดุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่จำนวน 318 ไร่ ผู้ที่ออกแบบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คือ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทุกอาคารแต่เริ่มมีการให้บริการทางด้านการแพทย์

ดังรูปเป็น Model ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมีการก่อสร้างยังไม่ครบทุกอาคาร ตัวอย่างอาคารที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ โรงอาหาร อาคารพรีคลีนิก อาคารอาจารย์ใหญ่ 90 ไร่ โรงพยาบาล 200 เตียงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงกานดาปัจจุบันเป็นสวนสุขภาพ เป็นต้น

โรงพยาบาลพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง ความสูง 7 ชั้น ปัจจุบันมีรถบริการสายที่ R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จุดเริ่มต้นอยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวาศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ “CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE” ซึ่งได้จากสร้อยพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แห่งราชวงค์จักรี และพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มาประดิษฐานที่อาคาร มีตัวย่อคือ CNMI สีสัญลักษณ์ของสถาบันเป็นสีเหลืองตามสีดอกราชพฤกษ์

เมื่อ พ.ศ. 2560 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เริ่มมีการนำบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาติดตั้งและเริ่มให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงแรกเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น

ต่อมาได้เข้าชมห้องนิทรรศการชั่วคราว มีพื้นที่ 160 ตารางเมตร ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วยงานศิลปะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง พระบรมฉายาลักษณ์      พระบรมรูปเหมือน โดยเป็นของสะสมของคุณประเวศ อิงคดาภา มอบไว้ให้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ติดตั้งคือ อาจารย์อ๊อด วัชระ ประยูรคำ

นอกจากนี้ยังได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ให้การต้อนรับ

คณะหอสมุดฯ ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนที่เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดซึ่งมีห้องธาราบำบัด ห้องหุ่นยนต์ฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

สุดท้ายนี้ได้ไปเยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019