การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33  เรื่อง
พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”  จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการจัดบรรยายในหลากหลายหัวข้อ  โดยเน้นแนวคิดในการสร้างสรรค์ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่   และหนึ่งในหัวข้อที่มีผู้สัมมนาให้ความสนใจซักถามเป็นอันมากคือ  “Reinventing the Library: Best Practice”  วิทยากร ได้แก่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  และ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามอ่านเอกสารการประชุมได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/tlc33/document.php 

   

สำหรับเรื่องที่ผู้เขียนอยากนำเสนอนั้น  คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ/บุคลากรห้องสมุด  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามในการดำเนินการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระหว่างกันมาเป็นเวลานาน  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจำนวนมาก  ซึ่งในงานสัมมนาฯ ครั้งนี้มีตัวแทนคณะทำงานฯ มารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 ฝ่าย ในรอบปี 2559- 2560 ทั้งในเรื่องของรายนามคณะทำงานฯ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  การจัดประชุม/สัมมนา/บรรยาย/ศึกษาดูงาน ในแต่ละครั้งที่จัดประชุม  และประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้เขียนจะขอนำเสนอในรายละเอียดคือ การสรุปผลการดำเนินงาน และแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคตของคณะทำงานฯ แต่ละฝ่าย  ดังนี้

 1. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รายงานโดย คุณสายฝน  เต่าแก้ว (สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • คณะทำงานฯ/ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณพรรณทิพา โรจนกร,
   คุณทรายแก้ว  ดวงมณี  และคุณปรียาภรณ์  สมบัติแสงอุไร
  • นำเสนอแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์คณะทำงาน http://site.google.com/site/thaiawgal/home
  • จัดทำคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เผยแพร่)

สำหรับแผนงานในอนาคต ได้แก่

 • จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
 • จัดทำคู่มือการจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่
 • จัดหาแหล่ง Open Access eBooks
 1. คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดย คุณรัศมี  ปานดิษฐ์  (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)
  • คณะทำงานฯ/ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณอภิชยาภา คูพะเนียด และคุณระวิภร  พิมพขันธ์
  • พิจารณาหัวเรื่องใหม่ และเพิ่มเติม  แก้ไข  ปรับปรุงในฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์  (Online Thai Subject Headings) ให้ทันสมัย
  • เผยแพร่ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ ทั้งในแบบสาธารณะ และบอกรับเป็นสมาชิก

สำหรับแผนงานในอนาคต ได้แก่

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ให้มีโครงสร้างตามมาตรฐาน MARC21 for Authority ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์คณะทำงานฯ
 1. คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ โดย คุณภาวณา  เขมะรัตน์ (สำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 2. คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร  โดย คุณศิริพร  นันทกิจ
  • คณะทำงานฯ/ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณอุษณีย์ เพ็งเที่ยง และ คุณนงเยาว์  บุญเจริญ
  • เว็บไซต์คณะทำงานฯ http://www.lib.su.ac.th/jgroup/
 3. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดย  คุณบรรพต  สร้อยศรี  (สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • คณะทำงานฯ/ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล และ คุณมารุต คล่องแคล่ว
  • ส่วนใหญ่การประชุมจะจัดเป็นการบรรยาย สาธิต  และปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ   การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  การผลิตสื่อทางเสียง  การตัดต่อลำดับภาพและเสียง  และการจัดทำคลังข้อมูลสื่อออนไลน์   เป็นต้น
 4. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ โดย  คุณฉัตรวรุณ  สุดใจประภารัตน์  (สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • คณะทำงานฯ/ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณรักชนก ขำประถม และคุณกฤษฎา  แก้วผุดผ่อง
  • นำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ประเด็นปัญหา  และแนวทางแก้ไขในงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด

สำหรับแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

 • ศึกษาและเตรียมความพร้อม Union Circulation
 • ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน RFID
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูล International Standard Z39.50
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานห้องสมุด
 • ปรับปรุงแก้ไขนามานุกรมคณะทำงานฯ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019