สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน COVID-19 (ตอนที่ 1)


สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในวงกว้าง มีผลกระทบต่อการบริการพื้นที่สาธารณะโดยทั่วไป รวมทั้งผลกระทบต่อการบริการของห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการห้องสมุดและการบริการสารสนเทศของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางวิกฤติดังกล่าว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำบันทึก “สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน COVID-19” ขึ้นในบล็อก ​Mahidol Library KM Blog เพื่อเป็นแหล่งรวมรวมและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่ถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคดังกล่าว

แหล่งติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ที่สำคัญ

ประกาศมาตรการการป้องกัน COVID-19 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

1) “ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล” : ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการ ด้านหน้าประตูทางเข้าห้องสมุดทุกแห่ง

2) “ล้างมือฟอกสบู่อย่างถูกวิธี ไม่ต่ำกว่า 20 วินาที” : ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทุกคน หมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นระยะ โดยจัดเตรียมสบู่เหลวล้างมือให้บริการภายในห้องน้ำทุกจุด

3) “เช็ดทำความสะอาดอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ” : ให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส อาทิ ประตู ราวบันได ลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ด้วยน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเดททอล (ชนิดฆ่าไวรัส) และเช็ดอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยแอลกอฮอล์ 70% วันละ 2 ครั้ง

4) “สวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมและทิ้งอย่างถูกวิธี” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในกรณีที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แออัด นั่งใกล้ชิดกันในระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือมีอาการไอจาม

5) “งดการเข้าห้องสมุดโดยเด็ดขาด หากมีอาการป่วย” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอจามบ่อย ขอให้งดการเข้าห้องสมุด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

“สวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมและทิ้งอย่างถูกวิธี” – ทำอย่างไร ?

นอกจากนั้น ยังมีบทความน่าสนใจ เรื่อง “หน้ากากอนามัย: ใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง” เขียนโดย ศ.เกียรติคุณ พิไลพันธุ์ พุธวัฒนะ นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสของหน้ากากอนามัย N95 (ที่ใช้กันฝุ่น pm 2.5) หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา (Surgical mask)  และหน้ากากผ้า รวมทั้งการเลือกใช้อย่างเหมาะสม ไว้ที่เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/temp/2020/02/mask.pdf

อนึ่ง ปัจจุบัน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่ได้กำหนดมาตรการให้ตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการ และบุคลากรทุกคน ก่อนเข้าห้องสมุด ด้วยเครื่อง Thermoscan สาเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ขาดตลาด  และเห็นว่าการตรวจวัดอุณหภูมิไม่สามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการไข้ และอยู่ในระยะฟักตัว 2-10 วันได้ ดังนั้น จึงใช้มาตรการข้อ 5  ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอจามบ่อย งดการเข้าห้องสมุด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เป็นการทดแทน


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019