มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions) งานประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ Innovations Start@Library


การบรรยายหัวข้อ “มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ  (National Library Innovation Dimensions)”

วิทยากร นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ

โดยในปัจจุปันหอสมุดแห่งชาติมีวาระในการวางแผนและปรับปรุงบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการนอกจากนั้นหอสมุดยังได้วางแผนด้านมิติในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานในวาระต่างๆ เช่น ห้องสมุดดิจิทัลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและแหล่งทุนโดยใช้ต้นทุนที่ประหยัดกับใช้ความสามารถของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติมาผสมผสานกับการนำโปรแกรมระบบเปิดพัฒนาระบบเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลโดยขอใช้เครื่องแม่ข่ายของสำนักงานรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้มีการปรับระบบการบริการ เอกสารโบราณ และมวลทรัพยากรสารสนเทศเก่าและหายาก ทุกประเทศ ได้แก่ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการบริการที่ผสมผสานทั้งของเก่าและของใหม่อย่างเหมาะสมเป็นระบบโดยนำมาจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัลให้ได้อ่านผ่านห้องสมุดดิจิทัล D-Library ทั้งข้อมูลข่าวสารและอ่านหนังสือผ่านสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android รวมทั้งยังมีการจัดซื้อหนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ให้บริการอ่านออนไลน์ทั่วทั้งประเทศมีฐานข้อมูลวารสาร หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จากทุกมุมโลกให้บริการ เพื่อให้ทันกับบริบทในการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติในประเทศไทยโดยให้ได้คุณภาพในระดับอาเซียน เพื่อการบริการของหอสมุดแห่งชาติสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกมิติ หอสมุดแห่งชาติ “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ของคนไทยทั้งประเทศ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ ขึ้นรับของที่ระลึกเนื่องในการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ Innovations Start@Library

ภาพตึกอาคารหอสมุดแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศภายในตึกอาคารหอสมุดแห่งชาติ

ภาพเว็บไซต์ D-Library หอสมุดเเห่งชาติ

หนังสือและวัตถุโบราณที่ทำการเก็บรักษาเเละจัดเเสดงในหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารโบราณประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาในการบันทึก สรรพวิทยาการของบรรพชนไทย

หนังสือและเอกสารที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ มีอายุประมาณ 50-150 ปี ผู้ค้นคว้าไม่สามารถหาได้จากห้องสมุดทั่วไปและไม่มีจำหน่วยในท้องตลาด ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาหนังสือหายากที่มีคุณค่าไว้เป็นมรดก จำนวนมากกว่า 50,000 เล่ม ประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ หนังสือของพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือต่างประเทศ หนังสือที่พิมพ์ในระยะเริ่มแรก หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรก และพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นรูปเล่มสวยงาม และมีภาพประกอบที่ทรงคุณค่าต่อประเทศชาติ

 

ภาพตู้หนังสือหายากเเละหนังสือหายากในหอสมุดเเห่งชาติ

                                                                                                            

ตู้ปิดทองลายรดน้ำ (ตู้ไทยโบราณที่คนไทยนิยมสร้างถวายวัดสำหรับใส่หนังสือธรรมะ) เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชกานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณได้ทรงขอจากเจ้าอาวาสวัดต่างๆ นำมาแสดงไว้อย่างเป็นระเบียบที่หอสมุดเเห่งชาติ

ศิลาจารึก ทรัพย์สินมรดกทางปัญญามาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ครั้งเริ่มดำเนินกิจการหอพระสมุดวชิรญาณเเละนำมาเก็บรวบรวมบางส่วนที่หอสมุดเเห่งชาติ

คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นำมาจัดเก็บที่หอสมุดเเห่งชาติ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019