โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านปชส. และสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท


          โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านปชส.และสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญคือ บรรยายการพัฒนาเว็บไซต์ ตามอัตลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย, การใช้งาน Adobe Dreamweaver เบื้องต้น, การเพิ่มเทคนิค/ลูกเล่นให้กับเว็บไซต์, ศึกษาดูงานออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive, ระบบ Server & Backup, การสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์, การทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ และศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ จะนำมาต่อยอดและพัฒนากับส่วนงานที่รับผิดชอบในองค์กร ในเรื่องของ Server & Backup และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีสำคัญมากที่สุด องค์กรของเราในขณะนี้

  1. Server&Backup

ปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องของการเก็บและสำรองข้อมูล โดยจะต้องมีแผนหรือนโยบายต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือภัยคุกคามในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้  ปัจจุบันได้มีการแบ่งเซิฟเวอร์ออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ Database Server, Print Server, File Server และ Application Server โดยแต่ละประเภทก็จะมีการใช้งานแตกต่างกันไป

  1. Database Server มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลที่ผู้ใช้ มีสิทธิ์ในการ เพิ่ม, ลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ โดยโปรแกรมที่องค์กรของเรานิยมใช้ คือ SQL Server โดยจะใช้งานหลักๆ ในส่วนของเว็บลงทะเบียนสำหรับงานต่างๆ หรือการตรวจสอบครุภัณฑ์
  2. Print Server ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรทุกคนสามารถใช้งานเครื่อง Printer ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่อง Print Server จะทำหน้าที่จัดลำดับการพิมพ์ โดยจะสั่งงานไปยังเครื่อง Printer ให้มีการจัดลำดับคิวของการพิมพ์งานก่อน-หลัง
  3. Application Server มีหน้าที่รันโปรแกรมต่างๆ ซึ่งสามารถทำงานในระบบ Windows และ Unix โดยที่ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานโปรแกรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน และยังมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้คนอื่นๆสามาถใช้ข้อมูลนั้นร่วมกันได้
  4. File Server ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้หลายๆคน ไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้บริหาร การสำรองข้อมูล Restore ทำได้โดยง่าย ซึ่ง File Server ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำหน้าที่ให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันได้

การมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Server สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาด้านการบริหารจัดการข้อมูล การสำรองข้อมูล เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เที่ยบเท่าองค์กรอื่นๆได้

             การจัดตั้งห้อง Server ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญต่างๆ เช่น ความเย็น, เครื่อง Generator, UPS, ขนาดห้อง, พื้นห้อง, ฝ้า, ระบบฉีดน้ำอัตโนมัติ, ระบบป้องกันไฟไหม้ ฯลฯ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จำเป็นมากต่อการทำห้อง Server ให้มีให้มีมาตรฐาน และมีความพร้อมหากเกิดอัคคีภัย ต่อไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดย่อยเกี่ยวกับการทำห้อง Server เบื้องต้น

  1. ความเย็น ควรจะเลือกใช้แอร์ที่มี BTU เหมาะสมกับขนาดของห้อง และควรจะมีแอร์ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้แอร์สลับช่วงเวลาการทำงาน ทำอุณหภูมิห้องคงที่ตลอดทั้งวัน
  2. ระบบไฟฟ้า ควรจะมีเครื่อง Generator และ UPS ที่สามารถ Stand by ให้ระบบ Server ยังคงทำงาน ในกรณีที่ไฟดับ และรอการซ่อมแซม
  3. พื้นที่ห้อง ควรจะใช้พื้นยกสูง เพื่อจะเดินสาย LAN และสายไฟต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบ และสวยงาม หากห้องมีขนาดเล็ก มี server จำนวนไม่กี่ตัว ควรจะหารางแทนการยกพื้นสูง
  4. ระบบป้องกันไฟไหม้และระบบฉีดน้ำมัตโนมัติ ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุด และควรจะเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อ และเป็นอุปกรณ์ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด หากเกิดกรณีฉุกเฉินไฟไหม้

           2.  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

                เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในสำหรับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  เรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 กับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุถึงเหตุผลที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบันว่า “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน…….ซึ่งมีรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

                                                                                                             Credit: https://ilaw.or.th/node/4092

                ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จึงจะทำโครงการประชาสัมพันธ์การกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และกำจัดโปรแกรมที่ระเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากร รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ซึ่งจะดำเนินการขั้นแรกโดยการประชาสัมพันธ์การใช้สื่อหรือการกระทำในทางที่ผิดกฎหมายบนคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ ผ่าน Poster หรือทาง Line Application หลังจากนั้นจะจัดอบอรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรได้มีความเข้าใจมากขึ้นกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในส่วนของการตรวจสอบโปรแกรมที่ละเมิดสิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากร และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเอง และให้ลงนามรับทราบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว หากเครื่องบุคลากรท่านใดยังมีโปรแกรมดังกล่าวหลงเหลืออยู่ หลังจากลงนามแล้ว ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นโครการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรมีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับนี้


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019