การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection


งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เชิญชวนผู้ใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection
ผ่านโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

 1. การเข้าใช้งาน e-book
  1.1 เข้าใช้งานร่วมกับ Platform เดียวกับ Discovery Service โดยเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ และกรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็น e-book

  1.2 เข้าใช้ e-book อย่างเดียว (ไม่เข้า Platform ของ Discovery Service)
 2. รูปแบบการใช้งาน
  2.1 การอ่านแบบ Online (จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
  – Function ที่น่าสนใจ –

  –  Search Within – การค้นหา keyword ในบทความ
  – Add to Folder – เก็บผลการสืบค้นโดยจำเป็นจะมีต้อง Personal Account และต้อง Sign in ก่อนทุกครั้ง

  –  Save Pages – สามารถเลือก save เป็น PDF ในบางหน้าได้

  – Permalink เป็น Static Link จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หาก copy URL ไปแล้วก็ยังคงเปิดได้เสมอ2.2 การอ่านแบบ Offline (สามารถดาวน์โหลดบทความเก็บไว้อ่านในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้)
  จำเป็นต้องมี Software สำหรับเปิดไฟล์
 • Window ใช้ Adobe Digital Editions V.1.7.1 หรือสูงกว่า
 • Mac/IOS/Android ใช้ EBSCO e-book App จาก App Store

สามารถดูวิธีการใช้งานและติดตั้งได้ตามลิงค์ EBSCO eBooks

2.3 EPUB Full Text (เป็นการอ่านแบบ Online ไฟล์มีความละเอียดมากกว่า PDF)

3. การสืบค้นข้อมูลจาก EDS (EBSCO Discovery Service)

เป็นการสืบค้นแบบ single search คือผู้ใช้สามารถ search ครั้งเดียว แล้วระบบจะ search ให้หลายฐานพร้อมกัน

ข้อมูลใน EDS

 • Foundation เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในกล่อง EDS โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการของแต่ละสถาบัน
 • Data Partners เช่น Newsbank, Elsevier, JSTOR, Web of Science ฯลฯ
 • Subscribed Databases ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับที่มีอยู่บน EBSCOhost platform ทั้ง Subject Index และ Full Text databases
 • Local Content ได้แก่ ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือจากห้องสมุด และข้อมูลจาก Dspace

eHost เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายสำนักพิมพ์

สามารถเลือกชื่อ Database ที่ต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสืบค้นได้ แต่หากทราบว่าสิ่งที่ต้องการสืบค้นอยู่ในสาขาวิชาใด หรือใน Database ไหน สามารถเลือกเฉพาะเรื่องนั้นๆได้ โดยแต่ละ Database จะมีลูกเล่นที่มีความเฉพาะของสาขาวิชา เช่น

Business Source Complete มีข้อมูลเฉพาะทางธุรกิจ ข้อมูลบริษัท บทความเกี่ยวกับธุรกิจ นอกจากนี้สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะทางธุรกิจได้โดยเข้าไปค้นหาใน Advance search เช่น NAICS/Industrial Code, Duns Number และ Company/Entity

 • การสืบค้นในฐานข้อมูล EBSCO มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด เป็นการ search ในลักษณะ subject term โดยข้อมูลที่อยู่ใน metadata กรองผลการสืบค้นตาม Relevance (คำสืบค้นตรงกับข้อความที่มีอยู่ใน subject)

 • สามารถเข้าดู Full text ได้ทั้งแบบ PDF และ HTML ในแบบ HTML จะมีลักษณะพิเศษคือ สามารถเลือกให้แปลภาษา และออกเสียงได้ (บางบทความไม่มี Full Text ในรูปแบบ HTML)
 • สามารถบันทึกวารสารไว้ใน Folder ได้ โดยจะต้อง Sign in ก่อน ข้อมูลจะไม่หาย
 • เมื่อคลิกเข้ามาในส่วนของ Folder จะปรากฏรายการที่บันทึกไว้ สามารถ Delete, Copy และ Move ไปยัง Folder อื่นได้ โดยสร้าง My Custom (แยก Folder ตามใจชอบได้
 • การนำผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิงบรรณานุกรม (Citation) สามารถนำไปใช้ได้ทั้งแบบไม่ใช้โปรแกรม และแบบใช้โปรแกรม เช่น CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero

** สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://help.ebsco.com **

Generate citations in MLA, APA & Chicago formats for your bibliography >> http://www.easybib.com/

บทความโดย : นางสาวศุภารนันท์ กาญจนวาหะ
ภาพบรรยากาศการอบรมโดย : นายมนตรี เล้าหะชัย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019