การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13”


การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training”นี้ ได้เคยมีบุคลากรบางท่านเคยเข้ารับการอบรมมาแล้ว ผู้เขียนจึงขอสรุปในส่วนสาระสำคัญของการอบรมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

วัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ EdPEx คือ

เป็นเกณฑ์ที่สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

ความแตกต่างของ EdPEx จากเกณฑ์คุณภาพอื่น

เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ ด้าน การเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

บุคลากร การนำองค์การและการกำกับดูแล งบประมาณ การเงินและตลาด

เกณฑ์ EdPEx เป็นการบูรณาการระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์

เกณฑ์ EdPEx ไม่กำหนดวิธีการ ให้สถาบันเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบัน

ไม่กำหนดว่าจะต้องมีโครงสร้างองค์กรอย่างไร

ไม่ระบุว่าสถาบันจะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรมพัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ

ไม่แนะนำให้สถาบันบริหารหน่วยงานต่างๆด้วยวิธีเดียวกัน

ให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกระตุ้นการพัฒนา เช่น Plan-Do-Study-Act (PDSA) , Balanced scorecard

เกณฑ์ EdPEx ไม่กำหนดตัววัด ให้สถาบันเลือกตัววัดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน

เกณฑ์ EdPEx สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ

วิธีการประเมินและให้คะแนน

การประเมินกระบวนการใช้เกณฑ์

การประเมินผลลัพธ์ใช้เกณฑ์

การให้คะแนนในแต่ละหมวด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนของระบบคุณภาพ

  • มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายชัดเจนและมียุทธศาสตร์ในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
  • ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานให้ความสำคัญและนำไปปรับใช้อย่างจริงจัง
  • มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx / AUN QA สู่ประชาคม
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้ประเมิน AUN QA ที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมพัฒนาในด้านต่างๆ
  • มีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หัวใจสำคัญค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์ EdPEx

องค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx และการให้คะแนน (หมวด 1 – 6)

องค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx และการให้คะแนน (หมวด 7)

สุดท้ายนี้ “มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังคะแนนหรือรางวัลใดๆ”

ขอบคุณค่ะ

น.ส.ณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019