EP12: การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word


ย้อนดู>>>EP11: การนำเข้า Reference ด้วยไฟล์ PDF

ไฟล์ข้อมูลที่ต้องเตรียม ดังนี้

  1. ไฟล์งานของท่านในรูปแบบเอกสาร Word ที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหา (ขอขอบคุณคุณภัทราวุธ พุสิงห์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ file เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ)
  2. ไฟล์ EndNote Library ของท่านที่ใช้ในการจัดเก็บ Referenceการแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word สามารถทำได้ ดังนี้

 

วิธีที่ 1 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม Microsoft Word

 

STEP 1: เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์งานที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหาSTEP 2: กำหนดตำแหน่งที่ต้องการแทรก Citation โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังข้อความ

 

STEP 3: เปิดโปรแกรม EndNote ขึ้นมา และเปิดไฟล์ EndNote Library ที่ใช้ในการจัดเก็บ Reference

 

STEP 4: เลือกรายการ Reference ที่ต้องการแทรก Citation ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน Microsoft Word (หากต้องการทำการแทรก Citation มากกว่า 1 รายการขึ้นไป ให้กด Ctrl + รายการที่ต้องการ)

 

STEP 5: เลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการบรรณานุกรม ในที่นี้ผู้เขียนใช้รูปแบบบรรณานุกรมเป็น APA 6th

 

STEP 6: คลิก Tab Preview แสดงรายการบรรณานุกรม

 

STEP 7: คลิก เพื่อทำการแทรก Citation

 

รายการ Reference จะถูกแทรกลงในเนื้อหาตามตำแหน่งที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนด้านล่างโปรแกรมก็จะจัดทำรายการบรรณานุกรม (ฺBibliography) ไปพร้อมกันด้วย ดังภาพด้านล่างเมื่อทำการแทรก Citation ในส่วนต่อๆ ไป ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น โปรแกรม EndNote จะทำการจัดลำดับให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง


วิธีที่ 2 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม EndNote X9

 

STEP 1: เปิดโปรแกรม EndNote ขึ้นมา และเปิดไฟล์ EndNote Library ที่ใช้ในการจัดเก็บ Reference

 

STEP 2: เลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการบรรณานุกรม

 

STEP 3: คลิก Tab Preview แสดงรายการบรรณานุกรม

 

STEP 4: เลือกรายการ Reference ที่ต้องการแทรก Citation ลงใน Microsoft Word หากต้องการแทรกมากกว่า 1 รายการ ให้กด Ctrl ค้างไว้ และคลิกเลือกรายการที่ต้องการSTEP 5: เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์งานที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหา

 

STEP 6: กำหนดตำแหน่งที่ต้องการแทรก Citation โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังข้อความ

 

STEP 7: คลิก Tab เมนู EndNote X9 

 

STEP 8: คลิก

 

STEP 9: คลิก Insert Selected Citation(s)


 

รายการ Reference จะถูกแทรกลงในเนื้อหาตามตำแหน่งที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนด้านล่างโปรแกรมก็จะจัดทำรายการบรรณานุกรม (ฺBibliography) ไปพร้อมกันด้วย ดังภาพด้านล่าง

 

เมื่อทำการแทรก Citation ในส่วนต่อๆ ไป ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น โปรแกรม EndNote จะทำการจัดลำดับให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง

 

>>>EP13: การแก้ไข และลบ Citation ในไฟล์ Microsoft Word

———————————————————————————


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019