EP12: การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word


 

ไฟล์ข้อมูลที่ต้องเตรียม ดังนี้

  1. ไฟล์งานของท่านในรูปแบบเอกสาร Word ที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหา (ขอขอบคุณคุณภัทราวุธ พุสิงห์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ file เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ)
  2. ไฟล์ EndNote Library ของท่านที่ใช้ในการจัดเก็บ Referenceการแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word สามารถทำได้ ดังนี้

 

วิธีที่ 1 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม Microsoft Word

 

STEP 1: เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์งานที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหาSTEP 2: กำหนดตำแหน่งที่ต้องการแทรก Citation โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังข้อความ

 

STEP 3: เปิดโปรแกรม EndNote ขึ้นมา และเปิดไฟล์ EndNote Library ที่ใช้ในการจัดเก็บ Reference

 

STEP 4: เลือกรายการ Reference ที่ต้องการแทรก Citation ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน Microsoft Word (หากต้องการทำการแทรก Citation มากกว่า 1 รายการขึ้นไป ให้กด Ctrl + รายการที่ต้องการ)

 

STEP 5: เลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการบรรณานุกรม ในที่นี้ผู้เขียนใช้รูปแบบบรรณานุกรมเป็น APA 6th

 

STEP 6: คลิก Tab Preview แสดงรายการบรรณานุกรม

 

STEP 7: คลิก เพื่อทำการแทรก Citation

 

รายการ Reference จะถูกแทรกลงในเนื้อหาตามตำแหน่งที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนด้านล่างโปรแกรมก็จะจัดทำรายการบรรณานุกรม (ฺBibliography) ไปพร้อมกันด้วย ดังภาพด้านล่างเมื่อทำการแทรก Citation ในส่วนต่อๆ ไป ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น โปรแกรม EndNote จะทำการจัดลำดับให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง


วิธีที่ 2 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม EndNote X9

 

STEP 1: เปิดโปรแกรม EndNote ขึ้นมา และเปิดไฟล์ EndNote Library ที่ใช้ในการจัดเก็บ Reference

 

STEP 2: เลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการบรรณานุกรม

 

STEP 3: คลิก Tab Preview แสดงรายการบรรณานุกรม

 

STEP 4: เลือกรายการ Reference ที่ต้องการแทรก Citation ลงใน Microsoft Word หากต้องการแทรกมากกว่า 1 รายการ ให้กด Ctrl ค้างไว้ และคลิกเลือกรายการที่ต้องการSTEP 5: เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์งานที่ต้องการแทรก Citation ลงในเนื้อหา

 

STEP 6: กำหนดตำแหน่งที่ต้องการแทรก Citation โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้หลังข้อความ

 

STEP 7: คลิก Tab เมนู EndNote X9 

 

STEP 8: คลิก

 

STEP 9: คลิก Insert Selected Citation(s)


 

รายการ Reference จะถูกแทรกลงในเนื้อหาตามตำแหน่งที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนด้านล่างโปรแกรมก็จะจัดทำรายการบรรณานุกรม (ฺBibliography) ไปพร้อมกันด้วย ดังภาพด้านล่าง

 

เมื่อทำการแทรก Citation ในส่วนต่อๆ ไป ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น โปรแกรม EndNote จะทำการจัดลำดับให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง

 

———————————————————————————

* หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม EndNote X9

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

wichuphorn.nal@mahidol.edu

เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019