EP6 :การนำ Reference เข้าสู่ EndNote Library ด้วยการพิมพ์


ย้อนดู : EP5: การจัดการรายการ Reference ด้วย Group set

 

การนำข้อมูลรายการบรรณานุกรม หรือข้อมูลเอกสารอ้างอิง เข้าใน EndNote Library นั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลด้วยการพิมพ์ด้วยมือ การนำเข้าข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Full text (.pdf) เป็นต้น ใน EP6 นี้ ผู้เขียนจะมาบอกวิธีการนำข้อมูลเข้าด้วยการพิมพ์ด้วยมือกันก่อนค่ะ  ซึ่งถือเป็นวิธีการนำเข้าแบบพื้นฐาน เพราะถ้าเราเข้าใจรูปแบบพื้นฐานนี้แล้ว การนำเข้าข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ก็จะไม่เป็นปัญหาของเราอีกต่อไป ไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ

 

การใส่รายการบรรณานุกรม หรือข้อมูลอ้างอิง ลงในเขตข้อมูล (field)

 

a) ตัวอย่าง Reference Type ที่เป็นหนังสือ (ฺBook)

Author ชื่อผู้แต่ง

 
กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

ให้พิมพ์นามสกุล (Last Name) ตามด้วย comma และชื่อแรก (First Name)

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Ioannidis, John P. A.

กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย

ให้พิมพ์ชื่อ และนามสกุล ตามด้วย comma

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

วิชุภรณ์ นลินคันธกุล,

กรณีผู้แต่งมากกว่า 1 คนขึ้นไป

ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่ง 1 คนต่อ 1 บรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Ghinai, Isaac

McPherson, Tristan D.

Hunter, Jennifer C.

Kirking, Hannah L.

Christiansen, Demian

กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน หรือองค์กร

ให้พิมพ์ชื่อองกรค์ ตามด้วย comma

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Mahidol University,

Year ปีที่พิมพ์ หรือปีที่จัดทำหนังสือ

 
คริสต์สักราช (ค.ศ.)

ให้พิมพ์ตัวเลข 4 หลัก

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

2020

พุทธศักราช (พ.ศ.)

ให้พิมพ์ตัวเลข 4 หลัก

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

2563

Title ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง

 

ให้พิมพ์ชื่อหนังสือ

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Singapore’s Policy Response to COVID-19

Place Published สถานที่พิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์

 

ให้พิมพ์ชื่อสถานที่พิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Singapore, Australia

Published สำนักพิมพ์

 

ให้พิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

CEPR Press

Edition ครั้งที่พิมพ์

 
กรณีหนังสือภาษาต่างประเทศ

ให้พิมพ์ครั้งที่พิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

2nd

กรณีหนังสือภาษาไทย

ให้พิมพ์ครั้งที่พิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

พิมพ์ครั้งที่ 2

 

b) ตัวอย่าง Reference Type ที่เป็นวารสาร (Journal)

Author ชื่อผู้แต่ง

 
กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

ให้พิมพ์นามสกุล (Last Name) ตามด้วย comma และชื่อแรก (First Name)

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Ioannidis, John P. A.

กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย

ให้พิมพ์ชื่อ และนามสกุล ตามด้วย comma

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

วิชุภรณ์ นลินคันธกุล,

กรณีผู้แต่งมากกว่า 1 คนขึ้นไป

ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่ง 1 คนต่อ 1 บรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Ghinai, Isaac

McPherson, Tristan D.

Hunter, Jennifer C.

Kirking, Hannah L.

Christiansen, Demian

กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน หรือองค์กร

ให้พิมพ์ชื่อองกรค์ ตามด้วย comma

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Mahidol University,

Year ปีที่พิมพ์ หรือปีที่จัดทำหนังสือ

 
คริสต์สักราช (ค.ศ.)

ให้พิมพ์ตัวเลข 4 หลัก

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

2020

พุทธศักราช (พ.ศ.)

ให้พิมพ์ตัวเลข 4 หลัก

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

2563

Title ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง

 

ให้พิมพ์ชื่อหนังสือ

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Singapore’s Policy Response to COVID-19

Journal ชื่อวารสาร

 

ให้พิมพ์ชื่อวารสาร ได้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของวารสาร

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

European Journal of Clinical Investigation

New England Journal of Medicine

Volume ปีที่พิมพ์

 

ให้พิมพ์ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

ปีที่ 31

Volume 31

Vol. 31

Issue ฉบับที่

 

ให้พิมพ์ฉบับที่

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

ฉบับที่ 2

Issue 2

No. 2

Page เลขหน้า หรือช่วงเลขหน้าของบทความ

 

ให้พิมพ์ช่วงเลขหน้าของบทความ

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

12-19

Start Page เลขหน้าเริ่มต้นของบทความวารสาร

 

ให้พิมพ์เลขหน้าเริ่มต้นของบทความวารสาร

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

12

Place Published สถานที่พิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์

 

ให้พิมพ์ชื่อสถานที่พิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

Singapore, Australia

Published สำนักพิมพ์

 

ให้พิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูล

CEPR Press

 

ตัวอย่างขั้นตอนการนำรายการอ้างอิงประเภทหนังสือเข้าสู่ EndNote Library

 

ผู้เขียนต้องการอ้างอิงหนังสือเล่มนี้ในการทำงานวิจัยของตนเอง โดยสามารถนำเข้าข้อมูล เข้าสู่โปรแกรม EndNote ได้ ดังนี้

 

STEP 1: คลิกที่เมนู References

STEP 2: คลิก New References

STEP 3: เลือก Reference Type หรือประเภทของเอกสารอ้างอิงที่เราจะนำเข้าสู่ EndNote Library เช่น Journal Article, Book, Thesis เป็นต้น 

ในที่นี้ ผู้เขียนนำเข้ารายการอ้างอิงที่เป็นหนังสือ ก็ให้เลือก Reference Type เป็น Book ค่ะ

STEP 4: พิมพ์รายการข้อมูลเอกสารอ้างอิงลงไปในเขตข้อมูล ดังนี้

STEP 5: เมื่อทำการใส่ข้อมูลของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการบันทึกรายการอ้างอิง ให้คลิกที่ File

STEP 6: เลือก Close Reference

STEP 7: คลิก Yes เพื่อทำการบันทึกรายการอ้างอิง

เมื่อทำการบันทึกรายการอ้างอิงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น รายการอ้างอิงจะอยู่ใน EndNote Library ดังภาพด้านล่าง

 

การแก้ไขรายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอ้างอิง


STEP 1: Double Click รายการที่ต้องการแก้ไข

STEP 2: ทำการแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

STEP 3: เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก File

STEP 4: เลือก Close Reference

STEP 5: คลิก Yes เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข

 

การแทรกไฟล์ (File Attachment)

ใน 1 รายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอ้างอิง สามารถแทรกไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้ สูงสุด 45 ไฟล์ เช่น ไฟล์ .doc .xls .PDF เป็นต้น

 

STEP 1: คลิกขวา ที่รายการที่ต้องการแทรกไฟล์

STEP 2: เลือก File Attachments

STEP 3: เลือก Attach File…

STEP 4: หน้าจอโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง Select a file to link to the reference ขึ้นมา ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแทรก

STEP 5: คลิก Open

STEP 6: คลิก Yes เพื่อบันทึกข้อมูล

รายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอ้างอิง รายการใดที่มีการแทรกไฟล์ จะปรากฏสัญลักษณ์      อยู่หน้ารายการนั้น ดังภาพด้านล่าง

 

ดาวน์โหลด

>>> EP7: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)

———————————————————————————

 

 

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019