อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล


อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งให้ เราสองคนไปอบรม ในโครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เราขอมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ฟังดังนี้


มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco – University) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการสร้างดุลยภาพทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ คือ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนการใช้หลัก 3 R คือ Reduce = ลดการใช้ Reuse = ใช้ซ้ำ Recycle = นำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) นอกจากยังเพื่อเป็นไปตามกติกาโลกที่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามที่จะใช้ 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  หากจะถามว่าทำไมจะต้องจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) คงตอบได้อย่างง่ายว่าเป็นนโยบายของภาครัฐแต่หากจะมองลึกลงไปกว่านั้นก็เป็นเพราะทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจากวัฎจักรการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกสร้างขึ้นมาตอบสนองความต้องการของประชากรปัจจุบันแต่เราลืมคิดถึงคนรุ่นหลังที่อาจจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและนี่คือเหตุผลที่เราในฐานะหน่วยงานในกำกับของรัฐที่เป็นกลไก (สร้างอุปสงค์ Demand) ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการในตลาดให้เป็นสินค้าและบริการที่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนสินค้าเหล่านี้ แล้ว สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ อะไร ขอแบ่งอธิบายดังนี้

สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานและการจัดการซากหลังการใช้งาน น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนจัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากร และพลังงานในช่วงการให้บริการ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

ในปัจจุบันเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป
2.กระดาษชำระ
3.เครื่องถ่ายเอกสาร
4.ตลับหมึก
5.เครื่องพิมพ์
6.บริการทำความสะอาด
7.บริการเช่าเครื่องถ่ายเอสาร
หากต้องการหาข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://gp.pcd.go.th หรือ Download Application Thai GPP ได้ ส่วนหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานต่อกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมทุกๆ 6 เดือน (ตามแบบฟอร์มนี้)
2. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อกรมควบคุมมลพิษตามรายการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้เขียน
นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน
นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019