ทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19


โดย      สุรัสวดี ดิษฐสกุล

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

         ในภาวะที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด แต่ยังไม่มีวัคซีนรักษา ผู้ป่วยก็ทวีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานหนักมากในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ดีพอ ดังนั้น กิจกรรมโครงการ”ทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19″ จัดขึ้นเพื่อเป็นห้องเรียนแก่บุคลากรสถาบันให้มาเรียนรู้วิธีทำFace Shield และเป็นจิตอาสาร่วมกันช่วยทำ Face Shield เพื่อจัดส่งบริจาคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ให้นำไปใช้สวมใส่ช่วยป้องกันใบหน้าจากฝอยละอองน้ำลายต่อไป

       กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ Face Shield ให้แก่ทีมผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ณ บริเวณห้องโถงตึกอำนวยการ เพื่อเรียนรู้วิธีและร่วมกันช่วยผลิต Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายการผลิต Face Shield จำนวน 650 ชิ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

         มีรูปแบบการจัดอบรมตามหลัก Social Distancing โดยจัดที่นั่งให้ห่างกัน 2 เมตร เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่อยู่ติดกัน  จัดอบรมจำนวน 3 รอบ ๆ ละ 4 คน ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะนั่งห่างกัน 2 เมตร  โดยรอบแรก เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับทีมบริหาร มีผู้เข้าร่วมอบรม 5 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบัน  อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบัน  คุณนวลน้อย บุญชูส่ง เลขานุการสถาบัน  และคุณฑิพรดา กองตาพันธุ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ รอบที่ 2 เวลา 13.30-15.00น. มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน ได้แก่ คุณธิดารัตน์ แก้วสว่าง คุณดุษณี ดำมี คุณธนภร กุลสุข และคุณบวรวัฒน์ สุจริตมงคล เวลา 15.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน ได้แก่ คุณพิชญ์สินี เพียรอนุกูลบุตร  คุณมนฤดี วงศ์แก้ว  คุณอริศรา ตั้งจิตสราญ และคุณศรีไพร ปิ่นบัวทอง

         ด้วยข้อจำกัดของ Social Distancing สถานที่จัดอบรมไม่ควรจัดในห้องแอร์ แต่ควรจัดในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยวางโต๊ะห่างกัน 2 เมตร ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่และไม่สามารถจัดอบรมได้พร้อม ๆ กันครั้งละหลาย ๆ คน  และประกอบกับอยู่ในช่วง Partia Work from Home ทำงานที่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถอบรมบุคลากรทั้งหมดในเวลาเดียวพร้อมๆ กันได้ ดังนั้น วิทยากรผู้บรรยายจึงใช้วิธีส่งไฟล์ประกอบการบรรยาย ให้ผู้เรียนทุกคนทางไลน์กลุ่มองค์กร เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาขั้นตอนการบรรยายได้สะดวกผ่านโทรศํพท์มือถือส่วนตัวซึ่งมีอยู่แล้ว ไฟล์ประกอบการบรรยายจะกล่าวถึง อุปกรณในการทำ Face Shield และแนะนำขั้นตอนการทำอย่างง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน โดยแสดงรูปภาพประกอบเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ดูไฟล์ประกอบการบรรยายต่อไปนี้

ภาพกิจกรรม

รอบที่ 1 ทีมผู้บริหาร

รอบที่ 2 บุคลากร

รอบที่ 3 บุคลากร

ผลิตผลจากกิจกรรม

         ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมร่วมกันทำหน้ากากใส Face Shield ได้สำเร็จรวมทั้งสิ้น จำนวน 110 อัน โดยผู้เข้าอบรมรอบที่ 1 ทำเสร็จ 65 อัน และผู้เข้าอบรมรอบที่ 2 ทำเสร็จ 34 อัน และผู้เข้าอบรมรอบที่ 3 ทำเสร็จ 11 อัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเวลามีจำกัด แม้ว่าการอบรมสิ้นสุดลงแล้ว แต่บุคลากรทั้งที่เข้าอบรมและไม่ได้เข้าอบรมสามารถติดตามดูไฟล์ที่ส่งให้ในไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กรหรือจะเรียนรู้จากการชมวิดีโอที่ถ่ายทำการบรรยายไว้หรือสอบถามเพิ่มเติมแนะนำต่อให้กันได้ โดยบุคลากรสถาบันสามารถทำ PA โดยผลิต face shield และนำมาส่งเพื่อรวบรวมให้ได้จำนวน 650 อัน ตามเป้าหมายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และมาเบิกอุปกรณ์ได้ที่คุณนวลน้อย บุญชูส่ง เลขานุการสถาบันซึ่งจะเป็นผู้จัดการติดตามการผลิตต่อไป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถทำ Face Shield ได้
  2. สามารถผลิต Face Shield ได้จนครบจำนวน 650 อันตามเป้าหมาย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019