โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ”


โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถนนสุขุมวิท ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เขียนโดย นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี
นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน

     ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกคนจำเป็นต้องทราบ หลักสำคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่ออกภายใต้กฎหมายแม่บท นอกจากนี้ยังต้องทราบหลักการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษา การควบคุม การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องตีความเอกสาร ทั้งพ.ร.บ. กฎกระทรวง หนังสือเวียน รูปแบบสัญญาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 นั้น ได้ลดวิธีการจัดหาพัสดุ เหลือเพียง 4 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีสอบราคา(ซึ่งใช้เฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลดีดังนี้ 1.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่วนงานจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ส่วนงานต้องการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 2.เป็นผลดีด้านการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนงานต่างๆ
ซึ่ง กรมบัญชีกลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงาน หรือแม่แต่ผู้บริหารส่วนงานก็สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ 3. ลดปัญหาการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเนื่องจากการยื่นข้อเสนอด้านราคา ด้านเทคนิค ใช้วิธียื่นผ่านระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) 4.เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่จัดซื้อหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากผู้ขายต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือเป็นการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น
ต่อตนเอง คือ 1.สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ต่อหน่วยงาน คือ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

Mahidol Library KM Blog บล็อกการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Library KM Blog บล็อกการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019