มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)


มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)

 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับมอบหมายจาก ดร. รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2559) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

คงมีใครหลายคนอยากรู้ว่า เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คืออะไร  ดังนั้น มาทำความรู้จัก เครือข่ายนี้กัน

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ เป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 หอสมุดฯ ของเราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมาตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้ลงนามความร่วมมือ คือ อดีตผู้อำนวยการ นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี

การลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว”มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
  3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ

โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่ปรึกษา

     

         ตราสัญลักษณ์เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ที่เห็นกันอยู่นี้ ออกแบบโดยนายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีความหมายถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green) เติบโตบนความรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รายล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) โดยมีศูนย์กลางเป็น 3R (Reduce Reuse Recycle)

ในการประชุมในครั้งนี้ มีองค์กร เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น อีก 7 แห่ง ได้แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนสา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้ ปัจจุบัน มีหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน

 

     

เนื่องจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ผ่านการรับรอง “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ซึ่ง เกณฑ์นี้ มีทั้งหมด 8 หมวดด้วยกัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่   เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

 

ทำให้ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีการพิจาณาคัดเลือกหน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง ตามข้อเสนอของคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อมอบรางวัล ซึ่งห้องสมุดนำร่องจำนวน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน คือ 1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  5. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8. หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  9. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ 10. โรงเรียนสา

          การได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องนั้น ทำให้หอสมุดฯ ของเรา ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในทุกๆ ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ที่ให้โอกาสหอสมุดฯ ได้เป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่อง ทำให้พวกเราทุกคน เห็นความสำคัญของการเป็น ห้องสมุดสีเขียว และ พร้อมที่จะพัฒนาหอสมุดฯ ของเราให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ต่อไป

 

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019