เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners)


วันนี้จะขอแนะนำ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของประเทศไทยให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เครือข่ายนี้ ปัจจุบันมี ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสมาชิก จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 แห่ง โดยมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ และมีห้องสมุดนำร่องที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตฐานห้องสมุดสีเขียว จำนวนรวม 10  แห่ง ได้แก่

 1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 6. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 8. หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 9. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 10. โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน ได้แก่

ห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ไปสู่สังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 2557 คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพคนที่ 1 และกรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุดฯ เป็นประธาน แกนนำคนสำคัญของเครือข่าย อาทิ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อํานวยการศูนย์ VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ต่อมา ในปี 2559 ได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ดำเนินการจัดทำประกาศ เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

 • หมวดที่ 1 : ทั่วไป
 • หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 • หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
 • หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 • หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่นี่ค่ะ

นอกจากนั้น หอสมุดฯ ยังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ Mahidol Sustainable University ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019