โครงการอบรมการบันทึกรายการรับเงิน Bill Payment และรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

จัดโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 15.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings  โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย รับทราบ และเข้าใจกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์สำเร็จรูปเพื่อวางแผนองค์กร (SAP) โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย 2 หัวข้อใหญ่ คือ การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน การบันทึกรายการรับเงิน Bill Payment 1.การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน กระบวนการ การบันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน ภาพจาก : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง บันทึกบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน โดยงานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง สำนักงานอธิบการบดี สรุปการเปลี่ยนแปลง T – code รายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2564)              ขั้นตอน   […]

ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing

“You can’t be everything to everyone but you can be something to someone.” เป็นประโยคบอกเล่าที่อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรในการฝึกอบรมกิจกรรม Librarian Space ได้พูดถึงความหมายไว้ว่า “คุณไม่สามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนทุกคน แต่คุณสามารถเป็นบางสิ่งบางอย่างได้..สำหรับใครบางคน” คำพูดนี้ถ้ามองในแง่ของการตลาด…นั่นคือเราไม่สามารถจะขายของที่เรามีให้กับคนทุกคน  แต่เราสามารถขายสิ่งที่เรามีให้กับใครบางคนที่กำลังต้องการใช้ของสิ่งนั้น แต่ทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย… เพราะ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน หากผู้ประกอบการหรือคนทำงานไม่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร Content ที่โดนใจผ่านเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ ย่อมทำให้ธุรกิจนั้น ๆ เสียโอกาสในการเป็นที่รู้จักและบอกต่อ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มบรรณารักษ์ ครูอาจารย์และผู้สนใจ ในหัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 […]

ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องหน่วยงานราชการภาครัฐที่มีภารกิจจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานมีความสำคัญและซับซ้อนยุ่งยากเป็นอย่างมาก อาจทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางพัสดุ ประเด็นปัญหาในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 “หลักสูตร CSS Framework”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “CSS Framework” โดย คุณกฤษฎา เฉลิมสุข วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้สังคมไทย สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อพวช. มีบทบาทหน้าที่เป็น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

แวะชมศิลปะมีชีวิตกับนิทรรศการ Van Gogh: Life and Art

นิทรรศการ Van Gogh: Life and Art นิทรรศการหมุนเวียนแนวใหม่ที่จัดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกที่สายอาร์ตตัวแม่ ไม่ควรพลาด นำเสนอเรื่องราวของแวน โก๊ะ ศิลปินผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ MODA – Museum of Digital Art Bangkok, River City Bangkok

กิจกรรม “MU SDG Talk” และ “การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563”

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม”MU SDG Talk” และ “การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563” เมื่อในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา อย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) นั้นได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Science 101: Basic Concepts and Tools for Beginner

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner นำโดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ และ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

1 2 3 28
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019