ประสบการณ์ การเข้าร่วมการประชุม World Library and Information Congress


ประสบการณ์ การเข้าร่วมการประชุม World Library and Information Congress :

IFLA General Conference and Assembly (WLIC)

23-30 August 2018 Kuala Lumpur, Malaysia

 

IFLA คืออะไร

 International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA คือ สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้กับห้องสมุดและผู้ใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระดับโลกให้กับวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ

IFLA ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1927 (ปีพ.ศ.2470) ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีการจัดประชุมระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 1,400 แห่ง จากประมาณ 140 ประเทศทั่วโลก มีอาสาสมัครที่กระตือรือร้นจำนวน 850 คน มีความสัมพันธ์กับสหประชาชาติ (UN) และองค์กรระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง และในปีค.ศ. 1971 IFLA ได้จดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมีสถานที่ติดต่อ คือ IFLA Headquarters P.O. Box 95312 2509 CH Den Haag Netherlands

          ร่วมกับเครือข่ายสมาชิก มุ่งมั่นที่จะกำหนดวาระการประชุมระดับมืออาชีพและพัฒนามาตรฐานสำหรับการให้บริการห้องสมุดที่มีคุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล, ความรู้และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างการศึกษาวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐาน เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและดำเนินการและสนับสนุนห้องสมุดในทุกระดับ มุ่งมั่นให้ สมาชิกทุกคนของสหพันธ์มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของเราโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ยอมรับหลักการเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลความคิดและผลงานของจินตนาการและ เสรีภาพในการแสดงออกในข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือว่า คนชุมชนและองค์กรต้องการการเข้าถึงที่เป็นสากลและเท่าเทียมกันสำหรับสังคม, การศึกษา, วัฒนธรรม, ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจที่ดีและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมาย

 1. ส่งเสริมมาตรฐานระดับสูงของการจัดเตรียมและส่งมอบบริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

 2. สนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแพร่หลายในคุณค่าการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศที่ดี

 3. เป็นตัวแทนที่รักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก IFLA ทั่วโลก

 

สมาชิก IFLA

    แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทสมาคม (Association Members) ได้แก่ สมาคมห้องสมุดต่างๆ สมาคมวิชาชีพบรรณารักษ์และสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบริการสารสนเทศ ซึ่งจำแนก ดังนี้

       1.1 International Associations

       1.2 National Associations

       1.3 Association Affiliates

       1.4 Other Associations

 1. ประเภทสถาบัน (Institutional Members) ได้แก่ ห้องสมุด สถาบันที่สอนวิชาชีพห้องสมุด สถาบันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับห้องสมุดและสารสนเทศทุกประเภท ซึ่งจำแนก ดังนี้

       2.1 Institutions

       2.2 Institutional Sub-Units

       2.3 One-Person Library Centers

       2.4 School Libraries

 1. ประเภทบุคคล (Individuals) ได้แก่ สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลทั่วไป (Personal Affiliates) นักเรียน (Student Affiliates) บุคคลที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา (New Graduates) และ บุคคลที่ไม่มีเงินเดือน  (Non-Salaried)

ทั้งนี้มีสมาชิกเพียง 2 ประเภท ที่ได้รับสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงในเรื่องต่างๆ ที่ IFLA ต้องการการตัดสินใจ รวมทั้งมีสิทธิในการเสนอชื่อและเลือกตั้งผู้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานสหพันธรัฐ กรรมการบริหารและกรรมการในกิจกรรมต่างๆ ของ IFLA ได้ คือ สมาชิกสมาคมและสมาชิกสถาบัน  ส่วนประเภทที่ 3 ผู้ประกอบการรายบุคคลในสาขาห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจเข้าร่วมเป็น บริษัท ในเครือของบุคคล ไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่มีส่วนร่วมในการทำงานของ IFLA โดยทำหน้าที่ในคณะกรรมการและมีส่วนร่วมในโครงการวิชาชีพได้

 

World Library and Information Congress : IFLA General Conference and Assembly (WLIC)

เป็น 1 ในการประชุมทางวิชาการด้านวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ณ ประเทศสมาชิก ในทุก 2 ปี ทั้งนี้การได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม WLIC นั้นจะหมุนเวียนไปตามมติของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิก โดยประเทศเจ้าภาพและคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิกจะต้องร่วมกันกำหนด หัวข้อการประชุม การจัดสถานที่เยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศที่น่าสนใจของประเทศเจ้าภาพ

การประชุม WLIC นี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 3,000 คน จาก 120 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายปัญหาในวิชาชีพ รับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมข้อมูล  และสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ  ปัจจุบัน การประชุม WILC จัดมาแล้ว 83 ครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 84 และ ประเทศไทย เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 65 ในปี ค.ศ. 1999 ใน Theme : ”On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World”

 

World Library and Information Congress : 84th IFLA General Conference and Assembly

 

 

 การจัดการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดรูปแบบการประชุมที่แน่นอนในทุกๆ ด้าน ดังนี้

 1. ระยะเวลาการประชุม

ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างปลายเดือนสิงหาคม ถึง ต้นเดือนกันยายน ของทุก 2 ปี การจัดการประชุมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศ มาเลเซีย ใน Theme “Transform Libraries, Transform Societies” และ สโลแกน  ‘Reaching out to the hard to reach’ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,200 คน จากประมาณ 118 ประเทศ

 1. สัญลักษณ์การประชุม

ในแต่ละครั้งของการจัดการประชุม ประเทศเจ้าภาพจะใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึง สถานที่สำคัญของประเทศที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก รวมทั้ง การสื่อความหมายถึง Theme ของการประชุม และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจดจำ ดังภาพ

 

ในการประชุม ครั้งที่ 84 นี้ สัญลักษณ์ของการประชุม คือ อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers)

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ และอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (KLCC-Kuala Lumpur Convention Center)  นับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยความสูง 451.9 เมตร นอกจากนี้ ยังนำดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย คือ ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า บุหงารายอ หรือ ดอกชบาสีแดง  มาเป็นสัญลักษณ์ร่วม เพื่อแสดงถึง การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย

 

 1. สถานที่จัดประชุม

Kuala Lumpur Convention Centre Kuala Lumpur, Malaysia พื้นที่ 22,659 ตร.ม. พื้นที่รวม 2 auditoriam คือ Plenary Hall 3,000 ที่นั่ง และ Plenary Theatre  470 ที่นั่ง ห้องแกรนด์บอลรูม รองรับได้ 2,000 ที่นั่ง  ห้องจัดเลี้ยงแบบดินเนอร์ 500 ที่นั่ง  3 ห้องประชุม พื้นที่ของหอนิทรรศการ 12,310 ตารางเมตร รวมปะรำแบบสแตนด์อโลนขนาด 2,600 ตร.ม. และ ห้องประชุม 23 ห้อง มองเห็นหอคอยคู่ Petronas อันเป็นสัญลักษณ์ และสวน KLCC ขนาด 50 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ Center (KLCC) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาด 100 เอเคอร์ภายในเมือง ห้องพักที่มีมากกว่า 25,000 ห้องพัก โรงแรม (งบประมาณ 5 ดาว) ภายใน เดินได้ โครงสร้างพื้นฐานของย่านยังให้การเข้าถึงที่ดีเยี่ยมและ การเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ภายใน 5 นาทีเดินสบายๆ เดินจากทางปรับอากาศ

 1. รูปแบบการลงทะเบียน

มีระบบและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น การลงทะเบียนโดยการอ่านบาร์โค้ด การพิมพ์ Tag ติดกระเป๋าการรับประกาศนียบัตร Online เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากประเทศทั้งสิ้น  ดังภาพ

 

 

 

 1. การจองโรงแรมที่พัก

มีรายชื่อโรงแรม ให้เลือกตามความต้องการ พร้อมรายละเอียดของแต่ละโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม เลือกพักตามอัธยาศัย

 

 

 1. เอกสารสิ่งพิมพ์และรายละเอียดอื่นๆ

เอกสาร สิ่งพิมพ์ โปรแกรม การบรรยายต่างๆ จะใช้รูปแบบการสร้าง Application และ ให้ผู้ร่วมประชุม Download application ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้ง IOS และ Android  ดังภาพ

 

 

 1. กำหนดการประชุม WLIC

เริ่มจาก การแนะนำ IFLA พิธีเปิดการประชุม (Opening Session) ซึ่งจะมีการแสดงพื้นเมืองจากศิลปินของประเทศเจ้าภาพ การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยประธานและคณะผู้บริหารของ IFLA  การกล่าวสุนทรพจน์ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นตัวแทนจากประเทศเจ้าภาพ (ซึ่งในช่วงนี้จะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ แกผู้ฟังด้วย)

 

 

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าไปฟังบรรยายเรื่องที่สนใจในห้องต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในแต่ละห้องได้ ตามเอกสารประกอบการประชุม หรือ Final Programme  ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลการประชุมและกำหนดการประชุมในแต่ละวัน ที่กำหนดไว้อย่างละเอียดตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายของการประชุม

 

 1. องค์ประกอบของการจัดประชุม

       การประชุมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

       8.1 ส่วนของห้องประชุม

         แบ่งออกเป็นส่วนของการจัดประชุมของคณะกรรมการของ IFLA และส่วนของการ บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มานำเสนอข้อมูลหรือประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหา ความท้าทาย ความก้าวหน้า แนวโน้มของห้องสมุด และการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายให้เลือกเข้าฟังตามความสนใจประมาณ 251 หัวข้อ โดยภายใต้แต่ละหัวข้อ จะประกอบด้วยหัวข้อบรรยายย่อย 3-5 หัวข้อ ใช้เวลาบรรยายแต่ละหัวข้อประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้มีการแบ่ง Section ของการประชุมออกเป็น 4 ประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุม  ดังนี้

          – Special Session

          – Congress Programme

           – Business Meeting

           – Expo Pavilion/Tech Lab Session

           และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป สามารถเข้าร่วมได้ 2 ประเภท เท่านั้น คือ Congress Programme และ Expo Pavilion/Tech Lab Session

          มีการแสดงโปสเตอร์จากห้องสมุดประเทศเจ้าภาพ ดังภาพ

 

 

            8.2 ส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการ

                  พื้นที่ส่วนนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

                  1) การจัดบูธจากห้องสมุด ร้านค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 142 บูธ ซึ่งแบ่งประเภทเนื้อหาที่นำเสนอออก ได้เป็น การให้บริการและเทคโนโลยีใหม่ของห้องสมุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน โดยเฉพาะห้องสมุดต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย สำนักพิมพ์ต่างๆ ตัวแทน/บริษัทจำหน่ายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินงานห้องสมุด เช่น ชั้นหนังสือ เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่เครื่องมือในการสงวนอนุรักษ์หนังสือ เช่น เครื่องสแกน รวมถึงบูธที่ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ IFLA และการจัดประชุมครั้งต่อไปในปี ค.ศ. 2562 ซึ่งจะ จัดที่ประเทศอิตาลี

 

 

 

                   2) การจัดแสดงโปสเตอร์

เป็นการนำเสนอเรื่องต่างๆ เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เช่น การจัดสถานที่ บริการที่ทันสมัย การสงวนรักษาเอกสาร ผลการวิจัยเกี่ยวกับการ ให้บริการที่สอดคล้องกับ Theme การประชุม โดยให้ผู้สนใจจากประเทศต่างๆ เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของ IFLA  ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจึงจะจัดทำโปสเตอร์มานำเสนอได้

ในปีนี้มีผู้ที่นำเสนอโปสเตอร์จำนวน 120 โปสเตอร์ มีโปสเตอร์จากประเทศไทยจำนวน 2 โปสเตอร์ ได้แก่

                   1. The challenges faced in transforming library in Thailand นำเสนอโดย

                       [1] Penvipa Banlangpo

                       [2] Penpichcha Khemngern

2. Goethe-Institut one company, one corporate design, three different examples how to approach library and customer’s needs  นำเสนอโดย

                      [1] Sirirat Tinarat

                     3) Expo Pavillion

เป็นการเปิดพื้นที่สำหรับให้ผู้ที่มาจัดบูธได้นำเสนอเทคโนโลยี การให้บริการ และสินค้า ใหม่ๆ โดยมีหัวข้อที่นำเสนอจำนวน 19 หัวข้อ ใช้เวลาบรรยายหัวข้อละ 30-45 นาที อาทิ 1 ) EBSCO นำเสนอ Building for continuous innovation with FOLIO  2) IFLA นำเสนอ IFLA/De Gruyter Publications 3) BSI Group นำเสนอStandards solution for the academic world และ 4) SAGE นำเสนอ What is SAGE Publishing doing to support research? เป็นต้น

 

 1. นำชมห้องสมุด

การนำชมห้องสมุดจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุม โดยมีห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ให้เลือก 1 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คณะผู้รายงานได้เลือกเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติประเทศมาเลเชีย (National Library of Malaysia) รายละเอียดการเยี่ยมชม จะกล่าวใน Blog ครั้งต่อไป

 1. พิธีปิดการประชุม

WLIC คณะผู้บริหารของ IFLA และผู้แทนจากประเทศเจ้าภาพจะกล่าวสรุปปิดการประชุม ต่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมประกาศชื่อประเทศเจ้าภาพในอีก 2 ปีข้างหน้าและผู้แทนจากประเทศที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งต่อไป จะกล่าวแนะนําและเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมในประเทศของตน โดยอีก 2 ปีข้างหน้าจัดที่ Athens

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Certificate ดังภาพ

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019