โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562


       

       การจัด “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562”  จัดโดย กองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี    วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 101  (ประชาสังคมอุดมพัฒน์)   ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ซึ่งเลื่อนการอบรมมาจากวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM 2.5 วิกฤตเกินค่ามาตรฐาน)   กล่าวเปิดอบรมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562
 2. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรมเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

          โครงการอบรมครั้งนี้บรรยาย โดย นายอภิรักษ์  แสงทอง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  สำนักงาน ป.ป.ช.  ผู้บรรยายได้บรรยายถึงความเป็นมาตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินและแนวทางในการพัฒนา  และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด  3 เครื่องมือ ดังนี้

กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด

 1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)  ประเด็นคำถาม คือ

        ─  การให้บริการโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

        ─   การให้บริการอย่างเท่าเทียม

        ─   พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

             ✚  มุ่งผลสำเร็จของงาน

             ✚  ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

             ✚  พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

             ✚  การเรียกรับฯ จากผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ

             ✚  การรับโดยธรรมจรรยา

             ✚  การให้ฯ แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

 

 1. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)  ประเด็นคำถาม คือ

  การรับรู้ถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี

          การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

              ✚   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์

              ✚   การใช้งบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

          การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ

        ─   การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ

              ✚  โปร่งใส ตรวจสอบได้

              ✚  เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

         ─   การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

 

 1. การใช้อำนาจ (Power Distortion) ประเด็นคำถาม คือ

          ─  การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

            การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

          ─  การประเมินความดีความชอบ ตามระดับคุณภาพของผลงาน

           การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม

          ─  การสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว

          ─  การสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

            การบริหารงานบุคคล

               ✚ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

               ✚ มีการซื้อขายตำแหน่ง

               ✚ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

 

 1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(Asset Misappropriation) ประเด็นคำถาม คือ

          ─   สถานการณ์การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้

                ✚ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

          ─   ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด

          ─   บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

          ─  การรับรู้ต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

           การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 

 1. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) ประเด็นคำถาม คือ

            บทบาทของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริต

          ─  การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต

               ✚   ทบทวนนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

               ✚   จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

            ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด

          ─  การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

               ✚   การเฝ้าระวัง

               ✚   การตรวจสอบ

          ─   การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต

     ฝ่ายตรวจสอบภายใน   หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

    ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

                                    ภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

            กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 1. คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality) ประเด็นคำถาม คือ

          ─  การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ โปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

            การให้บริการอย่างเท่าเทียม

          ─  การให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา

            ประสบการณ์ตรงจากการติดต่อ หน่วยงาน

               ✚  การถูกร้องขอฯ ให้จ่ายฯ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

            การดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลักมากน้อยเพียงใด

 

 1. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication Efficiency)ประเด็นคำถาม คือ

          ─  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

                ✚  เข้าถึงง่าย

                ✚  มีช่องทางหลากหลาย

           การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

            มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ

            การชี้แจงและตอบข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

           มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ

          ─  มีช่องทางให้ผู้รับบริการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

 1. การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (Communication Improvement) ประเด็นคำถาม คือ

            การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

               ✚ การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

           การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

           การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ

          ─  พยายามที่จะปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

 

 1. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

          ─  การพัฒนาสารสนเทศ

           การมีเปิดเผยข้อมูล

          ─  การมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

          ─  เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด โดยไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และจะเก็บข้อมูลโดยการจัดจ้างผู้รับจ้างตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 1. การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice)

          ─  หน่วยงานได้แสดงให้สังคมรับรู้ว่าผู้บริหารให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริต

 

กรอบการประเมิน 3 เครื่องมือ

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

             ผู้เขียนมีความเห็นว่า  ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างประเด็นคำถาม ข้อร้องเรียน จากกรอบการประเมินหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างชัดแจน บรรยายได้ดีมากในเวลาที่กำหนด การประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานเผยแพร่ช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าระบบ ITA Online   แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(แบบ EIT) จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้รับจ้างสำรวจข้อมูลแล้วนำเข้าระบบ  ITA Online   ส่วนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT)  จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานเอง

             มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดแนวทางให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA – MU PA 2019)  เฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)  ซึ่งมี ตัวชี้วัดย่อยจำนวน  48 ข้อ ตามลิ้งค์กองกฎหมาย มหาวิทยาลันมหิดล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลคาดหวังว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

เขียนโดย  :  นางอาภา  หงษ์อินทร์  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

 

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019