“เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล”


เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมการอบรมนักวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ
“เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล” ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างเสริมความเป็นไทยในโลกสากลของนักวิเทศสัมพันธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

16 กุมภาพันธ์ 2560 วันแรกของการอบรม เป็นการให้ความรู้ในเรื่อง พิธีการทูตและธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตในการรับรองแขกต่างประเทศ ทั้ง 2 สิ่งนี้จะต้องใช้อัธยาศัยไมตรีของความเป็นคนไทย (Thai Hospitality) เช่น การยิ้มแย้ม ความนอบน้อมถ่อมตน ความมีน้ำใจ เป็นต้น และจะต้องยึดหลักที่ว่า “ใครมาถึงเรือนชาน ต้องต้อนรับ” ดังนั้น หลักพื้นฐานในการปฏิบัติทางการทูต (Protocol Mix’s) จึงสรุปออกเป็น 5 ประการ ดังนี้

1. Hospitality      การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน และการมี Service Mind
2. Honour           การให้เกียรติแขกที่มาเยือน
3. Protection      การให้ความคุ้มครอง ความปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคคลและด้านสถานที่
4. Facilitation      การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ที่พัก ข้อมูลข่าวสาร
5. Reciprocity      การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ International Mindsets โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในหลากหลายประเทศของวิทยากร ประเด็นสำคัญคือ ไม่ว่าจะเป็นคนจากประเทศใดหรือชนชาติใดก็ตาม ในฐานะที่เราเป็นผู้ต้อนรับ เราจะต้องมีใจที่เปิดกว้าง
ไม่อคติ ต้องคอยสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้มาเยือน และพยายามปรับตัวอย่างพอดี และสิ่งสำคัญคือ ไม่ควรเอาวัฒนธรรมของตนเองมาเป็นพื้นฐาน แล้วเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของชนชาติอื่น

          17 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากที่วันแรกอัดแน่นด้วยเนื้อหา ดังนั้น วันที่ 2 ของการอบรม จึงเป็นการบรรยายแบบผ่อนคลาย โดยให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smart Phone และพักกลางวันด้วยการรับประทานอาหารแบบสากล ร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตอิสินธร สอนไว เป็นกิจกรรมที่ทำให้อิ่มท้อง และได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน

 

หัวข้อสุดท้ายของการอบรม คือ การจัด Campus Tour เป็นการให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการต้อนรับแขกต่างประเทศ ซึ่งในการจัดโปรแกรมการทัวร์ต่างๆ เราจะต้องคำนึงถึง Customer Needs เนื่องจากแขกที่มานั้นมีหลายกลุ่ม ได้แก่ VIPs, Executives, Staff, Students ดังนั้น จึงต้องจัดโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะสมกับกลุ่มแขกดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ มีการจำลองสถานการณ์จริงด้วยการนั่งรถรางทัวร์รอบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เป็นไกด์นำทัวร์ บรรยายสภาพแวดล้อม คณะ/สถาบันต่างๆ และให้ข้อมูลสถานที่ที่โดดเด่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรพาแขกต่างประเทศไปดู เช่น มหิดลสิทธาคาร เรือนไทย สวนสิรีรุกชาติ คณะดุริยางคศิลป์ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกิจกรรมนี้ไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาพรวมของการอบรมครั้งนี้ สามารถสรุป “เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล” ได้ว่า การเป็นสากล ไม่จำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทย เพียงแต่ต้องเปิดกว้าง และพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
นำวัฒนธรรมความเป็นไทยมาใช้ในทางที่ถูกต้อง และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความตระหนักรู้ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก และฉลาดแก้ และนำไปสู่การเป็นมาตรฐานสากล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019