คลังความรู้มหาวิทยาลัย : ห้องสมุดจัดเก็บอย่างไร?


 

         คลังความรู้มหาวิทยาลัย คืออะไร

คลังความรู้มหาวิทยาลัย คือ สื่อสารสนเทศทุกรูปแบบที่เกิดจากผลการดำเนินกิจการในภาระหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สื่อสารสนเทศแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
  2. สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด เทปบันทึกภาพ/เสียง ฟิล์ม สไลด์ แบบจำลอง แผนที่ ฯลฯ
  3. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไฟล์ดิจิทัลสกุลต่าง ๆ เช่น pdf jpg MP3 MP4 CD DVD ฯลฯ

สื่อสารสนเทศที่เกิดจากผลแห่งการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่

    1. สื่อสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ได้แก่ ตำรา เอกสารประกอบการสเรียนการสอน รายงานการวิจัย บทความวิชาการ บทความเกี่ยวกับการวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสารหลักสูตร คู่มือนักศึกษา เอกสารการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ อนุสรณ์รุ่น วารสารวิชาการ รวมงานการเรียนการสอน การวิจัย บทความในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

    2. สื่อสารสนเทศที่เกิดจากการบริหารองค์การ ได้แก่

            2.1 สื่อสารสนเทศที่คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารในการดำเนินกิจการเรื่องต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของคณะหรือหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบด้วยเอกสาร ด้านการบริหารงานทั่วไป ธุรการ การคลัง การบุคคล การแผนงาน กฎหมาย วิเทศสัมพันธ์ กิจการนักศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการวิจัย การพัฒนาคุณภาพ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสินทรัพย์ การควบคุมภายใน กายภาพและสิ่งแวดล้อม สภาคณาจารย์ สภามหาวิทยาลัย ฯลฯ เอกสารในกลุ่มนี้จะมีกฎหมายบังคับอายุเวลาในการจัดเก็บเอกสารตามความสำคัญในการใช้งานของเอกสาร เมื่อพ้นกระแสตามอายุการใช้งานแล้วให้ทำลายได้ แต่ถ้าคณะหรือหน่วยงานได้ประเมินเห็นว่าเป็นเอกสารที่สำคัญควรจัดเก็บไว้ตลอดไป เอกสารนั้นก็จะจัดเป็นเอกสารจดหมายเหตุ

            2.2 สื่อสารสนเทศที่คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นในโอกาสต่าง ๆ เช่น การวางศิลาฤกษ์ เปิดอาคาร กิจกรรมวันสำคัญของหน่วยงาน รายงานประจำปี วาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยงาน แนะนำหน่วยงาน นามานุกรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เกษียณอายุบุคลากร การประชุม/สัมมนา/อบรมบุคลากร คู่มือแนะนำ/ปฏิบัติ/สวัสดิการต่าง ๆ รวมกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน การแนะนำ/ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วารสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารวิชาการ ปาฐกถา แผ่นพับ ใบปิด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในการจัดการสื่อคลังความรู้มหาวิทยาลัย

  1. การจัดการตามระบบมาตรฐานห้องสมุด ได้แก่ สื่อสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสื่อสารสนเทศที่คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นในโอกาสต่าง ๆ
  2. การจัดการตามระบบมาตรฐานจดหมายเหตุ ได้แก่ สื่อสารสนเทศที่คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารในการดำเนินกิจการเรื่องต่าง

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019