Librarian Space : Digital Literacy


TK Park ครบ 12 ปีแล้วนะ!!!

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้ TK park ฉลองก้าวสู่ปีที่ 12  ในหัวข้อ Librarian Space : Digital Literacy  โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย 1) ผศ.ศศิพิมล ประพินพงศกร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  2) อาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  และ   3) อาจารย์รัตตมา รัตนวงศา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ประกอบด้วยสาระความรู้มากมายมาฝากกันค่ะ

  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับผู้เรียนในประเทศไทย

1) การจัดการศึกษาแบบใหม่ ที่ต้องเน้นด้วย 3R (Reading, Writing, Arithmetic) และ 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity)

2) ทักษะทางด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี ให้สามารถค้นหา  ประเมิน  วิเคราะห์  นำมาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้

3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  มีความคิดริเริ่ม  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรม  มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ

4) ทักษะเพื่อการดำรงชีวิต การสื่อสารด้วยภาษาสำคัญของโลก  และการศึกษาในสาระวิชาหลักทางเศรษฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  การปกครองและการเป็นพลเมืองที่ดี

 KAHOOT.IT

ทีมวิทยากรได้นำผู้เข้าอบรมร่วมกิจกรรมด้วยการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัลจำนวน 15 ข้อ เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)  ผ่านเครื่องมือสร้างเกมส์ตอบคำถามออนไลน์ชื่อ Kahoot  ที่สามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone  เมื่อเข้าสู่เกมส์ของ Kahoot จะมีการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์  ผลการตอบคำถามในการแข่งขัน  และลำดับของผู้เข้ารวมแข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบคำถามและเมื่อเกมส์เสร็จสิ้น  ผลการแข่งขันผู้เขียน และผู้เข้าร่วมอบรมอีกท่านจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ 2 ด้วยนะคะ  จากกิจกรรมนี้เป็นการตอกย้ำถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดีว่าการเรียนการสอนในยุคนี้อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่เป็นส่วนสำคัญ  ที่ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น  เพียงแต่ขอให้รู้จักเครื่องมือนั้นให้ดี  และนำไปใช้ให้เหมาะกับผู้เรียน

ความสำคัญของการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy :DL)

Digital Literacy เริ่มต้นจากแนวคิดของ Paul Glister (1997) ในหนังสือชื่อ “Literacy for a digital age” และต่อมามีผู้ให้คำนิยามไว้มากมายพอสรุปได้ว่า การรู้ดิจิทัลเป็นทักษะของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและการสื่อสารกัน  ใช้ในจัดการ  วิเคราะห์  ประเมินผลสารสนเทศ  เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  และสื่อสารไปยังผู้อื่นได้  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบใหม่  มีผลต่อสังคมโดยรวมในการสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  และความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ทักษะการรู้ดิจิทัลสำคัญกับผู้เรียนอย่างไร?

การรู้ดิจิทัลเป็นแก่นสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ผู้เรียนควรต้องพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศในกิจกรรมต่างๆ และส่งผ่านความรู้และแนวคิดไปสู่ผู้อื่นได้  โดยบูรณาการการรู้ดิจิทัลเข้าไปในหลักสูตรหรือรายวิชาต่างๆ  ให้สอดคล้องกันกับกรอบที่กำหนดไว้ของผู้เรียนก่อนออกไปสู่การทำงานจริง

บทบาทบรรณารักษ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรู้ดิจิทัล

1) ควรเริ่มต้นจากการเป็นผู้สนับสนุนให้มีบริการในลักษณะดิจิทัล  จัดให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและให้บริการ  ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกันระหว่างบรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ

2) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

3) เปลี่ยนบทบาทในเป็นผู้ให้คำปรึกษามากกว่าการสอนโดยตรง  เน้นให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง  บรรณารักษ์ใช้ความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือ

4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  อำนวยความสะดวกและให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

5) จัดโปรแกรมการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อเกี่ยวกับ DL Skill Workshops เพิ่มระดับการรู้ดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ

TK Park Learning in digital age

ก่อนกลับได้เก็บภาพบรรยากาศ อุทยานการเรียนรู้ TK Park มาฝากทุกท่านเป็นการอัพเดทซึ่งหลายท่านอาจไม่ได้มาเยือนนานแล้ว  พร้อมกับชมนิทรรศการ “บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในยุค Digital” ไปพร้อมๆ กันค่ะ
 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019