“บทความจากวารสารที่ผลิตโดยคณะ สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล”


เรามีผลงานวิชาการอะไรบ้างในคลัง Mahidol IR   ???

 

ใครๆ ก็ชอบถามกันจัง   ดีใจนะคะ นั่นหมายถึง มีคนสนใจ และรู้จัก คลัง Mahidol IR  ของหอสมุดฯ มหิดล  (คิดบวก+++)   ดังนั้น เราก็ขอบอกผ่านมายังทุกท่านค่ะ จริงๆ แล้ว มีหลายประเภท ทั้ง หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย บทความวิจัย  แม้กระทั่งผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ เป็นต้น เราก็มี  แต่ครั้งนี้  เราอยากแนะนำ บทความจากวารสารที่ผลิตโดยคณะ สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล   ก่อนค่ะ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีงานวิจัยมากมาย ทั้งตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยติดอันดับต้นของประเทศมาโดยตลอด  ที่สำคัญคณะ สถาบันต่างๆ ยังมีการจัดทำวารสารขึ้นเอง  มีมากกว่า 30 ชื่อเรื่องเลยทีเดียว ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลหลายท่านได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่คณะ สถาบันจัดทำขึ้นเช่นกัน

ในฐานะที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมี คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบันอยู่แล้ว เห็นว่า  บทความของทุกท่าน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่า”    ทุกบทความสมควรได้รับการผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้น หาข้อมูลงานวิจัย และ ยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลออกสู่วงกว้างให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ

ตัวอย่างรายชื่อวารสาร (พอสังเขป)

ที่ ชื่อวารสาร หน่วยงานที่จัดทำ
1 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 2 วารสารประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3 วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
4  Environment and Natural Resources Journal คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
5 Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์
6 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา
7 วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
8 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 รามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 รามาธิบดีเวชสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 The Journal คณะศิลปศาสตร์
13 วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ฯลฯ เป็นต้น

 

การอนุญาตจากบรรณาธิการวารสาร   สำคัญมากกับการให้เผยแพร่ข้อมูล

ขณะนี้ วารสารของมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า 10   รายชื่อ ที่บรรณาธิการวารสารได้อนุญาตอย่างเป็นทางการให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนำบทความฉบับเต็มที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ไปเผยแพร่ในคลังฯ Mahidol IR ได้  ซึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใด

นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่มีส่วนทำให้ผลงานวิชาการได้เผยแพร่ออกไปอีกช่องทางหนึ่ง ให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้ามากยิ่งขึ้น

บางรายชื่อเป็นฉบับออนไลน์ สะดวกมากสำหรับผู้เก็บข้อมูล สามารถดาวน์โหลดแต่ละบทความได้จากเว็บไซต์ของวารสารได้ทันที  ส่วนบางรายชื่อเป็นเล่มฉบับพิมพ์ เราก็ได้รับความกรุณาจากผู้จัดทำวารสารจัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์มาให้  แต่ก็มีบางชื่อ เราต้องหาเล่มฉบับพิมพ์มาสแกน แปลงให้เป็นไฟล์ดิจิทัล (PDF file)

นอกเหนือจากรายชื่อข้างบน ยังอยู่ในระหว่างการติดตามตอบรับอนุญาต   รวมทั้งจะประสานงานขออนุญาตเพิ่มเติมต่อไป

บางรายชื่อนำเข้าเผยแพร่ครบทุกฉบับแล้ว บางรายชื่อกำลังดำเนินการนำเข้า ทั้งนี้  เราก็จะติดตามปรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนต่อไป

กว่าจะได้ผลงานเหล่านี้มาเผยแพร่  ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

     1. สำรวจหารายชื่อวารสารที่ผลิตโดยคณะ สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล

  2. หาข้อมูลของวารสารแต่ละชื่อจากเว็บไซต์

  3. ประสานงานเบื้องต้น ด้วยวาจา อีเมล โทรศัพท์ กับบรรณาธิการวารสารเพื่อขออนุญาตเผยแพร่

  4. ทำหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ถึงบรรณาธิการวารสาร

5. ทำหนังสือตอบขอบคุณ

 

 6. คัดเลือกบทความเฉพาะที่เป็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 

  7. ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม ลดขนาดไฟล์ ใส่ลายน้ำ ฝังเมตาดาทา

  8. นำเข้าในคณะ สถาบันที่เจ้าของผลงานสังกัด

       9.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้า

ตัวอย่างหน้าปกวารสาร

 

         

 

 

ช่องทางเข้าเยี่ยมชมคลัง Mahidol IR

มี 2 ช่องทางค่ะ

ช่องทางที่ 1 เข้าที่เว็บไซต์โดยตรง ได้ที่  http://repository.li.mahidol.ac.th

ช่องทางที่ 2 เข้าผ่าน เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.li.mahidol.ac.th) เลือกเมนู >>> คลังความรู้อื่นๆ  เลือกเมนู >>> Mahidol IR

ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ แวะไปเยี่ยมชม และ สืบค้นข้อมูลได้ หรือ ท่านเจ้าของผลงานประสงค์จะนำฝากผลงาน ของท่านไว้ในฐานข้อมูล   เราก็ยินดีรับข้อมูลไปเผยแพร่ในฐานให้ค่ะ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารทุกท่าน ทุกฉบับที่กรุณาเอื้อเฟื้อ และเห็นประโยชน์ร่วมกันในการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่ายิ่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนสู่สาธารณะให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ได้จริงแท้

หากมีข้อติ ชม หรือเสนอแนะประการใด ทีมงานยินดีน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะ

ขอขอบพระคุณอีกครั้งมา ณ ที่นี้

 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  ฝ่ายคลังความรู้

โทรศัพท์ :   0-2800-2680 ต่อ 4306

อีเมล : sawitree.yam@mahidol.ac.th


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019