Mahidol IR สู่ Mahidol Quality Fair 2018


“ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากร”

จากคำกล่าวตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำให้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีการผลักดัน ขับเคลื่อน รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับ World Class

อย่างเช่นทุกครั้ง ปี 2561 นี้เป็นครั้งที่ 5 ของการจัดงานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมแสดงผลงาน อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงความคิดริเริ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนามหาวิทยาลัย

แต่ละ Section ของงานมหกรรมคุณภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกๆ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงผลงานได้รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการนำเสนอโปสเตอร์ การนำเสนอแบบบรรยาย หรือหากใครยังไม่ได้เริ่มทำผลงาน ก็มี Section ในส่วนการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขา มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารบุคลากร และการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข ให้เข้าฟังเพิ่มความรู้กันอีกด้วย

 

บรรยากาศจุดถ่ายรูปหน้างาน และจุดรับลงทะเบียนของงานมหกรรมคุณภาพในครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตามเว็บไซต์ หรือมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้

 

 บรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน เดินชมโปสเตอร์ผลงานที่บุคลากรแต่ละหน่วยงานนำมาเสนอ โดยมีทั้งผลงานทางวิชาการในสาขาแพทย์และพยาบาล ที่มีการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการแพทย์ให้ทันสมัย และรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ
มากขึ้น อีกทั้งผลงานทางวิชาการในสาขาการศึกษา ที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนให้ได้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และผลงานอื่นๆของบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

 ภาพจาก Facebook : Mahidol University Quality Development

(บน) การบรรยายเรื่อง “การบริหารคนโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาไทย” โดย คุณทัสพร จันทรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
(ล่าง) การบรรยายเรื่อง “รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication

ทั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นอีกหน่วยงานสำคัญ ที่มีส่วนผลักดันให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ระดับ World Class ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยภายในงานมหกรรมคุณภาพครั้งนี้ “งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้เข้าร่วมออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ “คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “Mahidol IR” (Mahidol University’s Institutional Repository) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกหน่วยงานและทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดให้ใช้บริการในหน้าเว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th

ผู้บริหารและคณะบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพในครั้งนี้

 บรรยายกาศบูธประชาสัมพันธ์ “Mahidol IR” นำทีมโดย คุณสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ บุคลากรในฝ่าย ได้แก่ คุณทิพย์สุดา วนะวนานนท์ และ คุณชญานิษฐ์ นิยม ที่เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์หลักของการออกบูธ Mahidol IR ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ หนังสือ วารสาร ฯลฯ ในรูปสื่อดิจิทัล มากกว่า 27,000 ผลงาน

สโลแกนหลักของการออกบูธประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นให้ Mahidol IR เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของคนมหิดล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คนมหิดลมากที่สุด ดังเช่น คำกล่าว “Mahidol IR แหล่งรวมคลังปัญญาคนมหิดล”

บรรยากาศภายในงาน บุคลากรงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แนะนำให้รู้จักกับคลังสารสนเทศสถาบันฯ หรือที่เรียกสั้นๆ คือ Mahidol IR ให้บุคลากรและคณาจารย์ผู้สนใจ โดยภาพรวม ผู้เข้าชมบูธให้ความเห็นตรงกันว่า Mahidol IR มีประโยชน์อย่างมาก เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ค้นหา เนื่องจากมีการจัดเก็บผลงานไว้อย่างเป็นระบบ โดยแยกตาม Communities ได้แก่ หน่วยงาน คณะ และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และแยกตาม Collection ซึ่งคือ ประเภทของผลงาน ที่ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ pdf (ในกรณีที่สามารถเผยแพร่ผลงานได้)

ซึ่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยทีมงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานมหกรรมคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งเปิดกว้างให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่จะมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ก้าวรุดหน้าสู่ระดับโลก หากได้รับรู้รับทราบว่าสามารถนำผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอไปเผยแพร่ใน Mahidol IR เพิ่มอีกช่องทางนอกเหนือจากการนำเสนอในงาน จะเป็นการช่วยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น…

 หากท่านผู้สนใจท่านใดมีผลงานทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันฯ หรือ ต้องการสืบค้นผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 800 2680 ต่อ 4306 อีเมล์ sawitree.yam@mahidol.ac.th

ขอบคุณผลงานโรลอัพประชาสัมพันธ์จาก คุณสุรศักดิ์ นามนัย งานเทคโนโลยีการศีกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ผู้เขียน : ชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่ง บรรณารักษ์ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019