การประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561


เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดิฉันนส.พิมพิไร สุพัตร และนายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาห้องสมุดได้นำความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ซึ่งมี ดร.บรรพต สร้อยศรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของการดำเนินการจัดทำข้อมูลทางด้านภาพและเสียง ของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบ วิธีการนำเข้า การจัดเก็บภาพ และสื่อมัลติมีเดียในระบบค้นคืน เพื่อให้บริการทางการศึกษาต่อไป เนื่องจากภาพถ่าย และสื่อ VDO ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ข้อมูลไฟล์ภาพหรือคลิปVDO ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะถูกเก็บในเครื่องคอมบ้าง Memory Cards บ้าง ซึ่งยากต่อการนำไปใช้งานต่อสำหรับผู้ที่สนใจ หรือนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสนใจจะนำสื่อเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ระบบค้นคืนจะเป็นคลังสำหรับเก็บไฟล์ภาพหรือไฟล์งานทั้งหมด ทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกันในเครือข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบเดียวกันทั่วประเทศ

เวลา 10.30 น. ของวันที่ 12 มีนาคม เป็นการ บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve โดยทีมงานจากบริษัท Blackmagicdesign Thailand

วันที่ 13 มีนาคม วันสุดท้ายของการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve ทางทีมได้ให้ทำ Work Shop Grading VDO จำนวน 35 ไฟล์ต้นฉบับ โดยเน้นให้แต่ละ VDO ที่มีสี และแสงความสว่างที่ต่างกัน สามารถ Grading VDO ให้มีสี และแสงสว่าง รวมถึงไฮไลทของ VDO ที่สวยงามและกลมกลืนกันดังตัวอย่าง

เวลา 15.00 น. ปิดการประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 หลังจากปิดการประชุมดิฉันจึงได้เก็บภาพบรรยายกาศภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มาฝากค่ะ

  


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019