การอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”


เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่านได้แก่นายชูเกียรติ  จารุธนกิจพานิช นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ นายศรัณย์  ธรรมทักษิณ และนางสาวศิริพร ขนทอง เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

บรรยายโดย…พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ณ อาคาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

การบรรยายจะแบ่งออกเป็นหัวข้อที่มีความสำคุญในปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปรเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015)  โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

จากสถิติกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวันและรองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พา (Laptop, Notebook)

คน 8 เจเนอเรชั่น

 1. Lost Generation คนที่เกิดปี พ.ศ.2426 – 2443 เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันคนรุ่นนี้จะเสียชีวิตแล้ว
 2. Greatest Generation คนที่เกิดปี พ.ศ.2444 – 2467 เป็นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคของการฟื้นฟูและพัฒนาเศรญฐกิจ
 3. Silent Generation คนที่เกิดปี พ.ศ.2468-2488 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี คนรุ่นนี้จะมีความจงรักภักดีต่อนายจ้าง และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย และผู้หญิงเริ่มออกทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น
 4. Baby Boomer หรือ Gen-B คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 ยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คนยุคเบบี้บูมเมอร์จะมีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป มีชีวิตเพื่อการทำงาน ประหยัด อดออมและรอบคอบ
 1. Generation X คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 เป็นยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว เป็นคนวัยทำงาน โตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม, คอมพิวเตอร์, สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์
 2. Generation Y คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523- 2540 เป็นยุคที่เทคโนโลยีและอิเตอร์เน็ตเจริญรุดหน้า คนกลุ่มนี้จะชอบงานด้านไอที มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ค่อยมีความอดทน
 3. Generation Z คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป คือวัยของเด็กๆ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ได้เร็ว
 4. Generation C เป็นเจเนอเรชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ จัดกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตและโซเซียลเน็ตเวิร์ก

แต่ละเจเนอเรชั่นที่เกิดขึ้นขึ้นใหม่จะมีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเซียลเน็ตเวิร์กแตกต่างกันออกไป เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นประจำได้แก่
Facebook เป็นสังคมออนไลน์ยอดฮิต (จากผลการสำรวจปี 2556-2558)
Twitter และ Instagram เพศที่สามจะใช้มากที่สุด
Line จะเป็นกลุ่ม Baby Boomer นิยมใช้มากที่สุด

ทำไมต้องมี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ?

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น มีการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้อง ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น รวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีลักษณะอนาจาร การหลอกลวง การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในปัจจุบันนี้ การกระทำความผิดมีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาการของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการขึ้นมาเพื่อเป็นการควบคุมและคลุ้มครอง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อ

– ป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่มิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขหรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์

– ป้องกันแก้ไขการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือลามกอนาจาร อันก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐรวมถึงความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมี พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว?

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์จะได้รับโทษที่สูงกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำคุก โทษปรับ เป็นต้น

ฐานความผิดอันได้แก่

 1. เข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยเจ้าของไม่ได้อนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 2. เผยแพร่วิธีการลักลอบใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 3. ขโมยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี โทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ฯลฯ

การกรทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ข้อห้ามสำคัญที่ควรรู้ได้แก่

 1. พฤติกรรมการใช้ user name / password ของผู้อื่น Login เข้าสู่ระบบ
 2. Forward email ที่มีข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบความมั่นคงหรือลามกก่อนอนาจาร
 1. โพสข้อความตามกระทู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม อันเป็นเท็จ กระทบความมั่นคงหรือลากมาอนาจาร
 2. เผยแพร่ภาพตัดต่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเสื่อมเสียหรืออับอาย
 3. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะหรือให้ข่าวสารที่สร้างความตระหนกแก่ประชาชน มีข้อมูลอนาจาร

รายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สามารถอ่านเพิ่มเติมหรือมีเหตุที่ต้องการแจ้งความการกระทำความผิดต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฃ สามารถแจ้งได้ที่…กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.หรือผ่านเว็บไซต์ https://tcsd.go.th

ภาพประกอบการบรรยาย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019