โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)


ที่มาของโครงการ ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่ สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามระดับผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานของทีมงาน การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมที่มีความหลากหลายทั้งความสามารถและช่วงวัย การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ความก้าวหน้าทางอาชีพการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการบริหารสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนให้แก่ทีมงาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สอนแนะนำงาน การปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การนำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์คุณภาพโดยส่งเสริมและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งทักษะการทำงานยุค Disruptive Technology และในสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบอันนำไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ New Normal พร้อมทั้ง สามารถประยุกต์แนวคิดและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน นำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนและเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ได้มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และทักษะการบริหารด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดเก่งตน เก่งคน เก่งงาน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และการมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์การมหิดล (MAHIDOL Culture) ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. ทราบถึงทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และระบบการบริหารจัดการที่สำคัญด้านต่างๆ ในการร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
2. พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของการเป็นผู้นำยุคใหม่ที่เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเข้าใจและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ตนเองเพื่อปรับวิสัยทัศน์ในการทำงาน พร้อมทั้งการบริหารความหลากหลายโดยประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การสอนแนะนำงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำงาน และการสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ
3. เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล มีบทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ในการบริหารผลการปฎิบัติงานเพื่อมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถ การสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการทำงานการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและมีพฤติกรรมสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์การมหิดล

หลักสูตรการฝึกอบรม
เนื้อหาของหลักสูตร
วันพุทธที่ 16 ธ.ค 2563 “ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล”

บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย มหิดลเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” โดย อธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ต่อด้วยแนะนำหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26) โดย นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และการนำเสนอรายงานโดย ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นมหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค 2563 “ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล”

กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “Mindfulness for Leader” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่ม “Buddy” …กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “Mindfulness for Leader” ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแนะนำตนเอง และฝึกสติให้ผู้เข้าอบรมเลือกตัดสินใจกระทำบางอย่างที่มีความสำคัญเท่ากัน และให้เหตุผลนั้น ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม โดยให้จับคู่สลับกันปิดตาและพากันเดินวนอยู่ในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก พร้อมทั้งพูดแสดงความรู้สึกในขณะที่ปิดตา และไม่ปิดตา สรุปได้ว่าการเป็นผู้นำทางนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ผู้ตามนั้นกลัว และเดินตามทางที่เราพาไปอย่างไม่กังวล ส่วนผู้ตามที่ถูกปิดตานั้น ต้องมีความมั่นใจยอมเดินหน้าตามผู้นำเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นทางเดินนั้น

วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค 2563 “โรงแรม Novotel Hua Hin Cha am Beach Resort & Spa จ.เพชรบุรี”

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ค่านิยมมหิดล (MAHIDOL Core Values) โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รองอธิการบดี และทีม ต่อด้วยรับประทานอาหารเย็นเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์…กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ค่านิยมมหิดล (MAHIDOL Core Values) ฝึกให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตนเองและผู้อื่น โดยยกตัวอย่างบุคลิกลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆ อันได้แก่ กระทิง หมี อินทรี และ หนู แต่ละแบบมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไป ดังนี้

1. กระทิง ลักษณะนิสัยคนแบบกระทิง จะเน้นเป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักลงมือทำ เรียนรู้โดยการทำไปก่อน ไม่ค่อยฟังใคร จุดแข็ง: กระตือรือร้นสูง เชื่อมั่นในตนเองสูง คิดตัดสินใจเร็ว กล้าเสี่ยง พร้อมเผชิญหน้าและรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ จุดอ่อน: ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ ชอบสั่ง ควบคุมคนอื่น แต่ไม่ชอบถูกสั่งหรือควบคุม พูดตรง ไม่สนใจคนอื่น ควบคุมตนเองไม่ได้ ต้องโต้เถียงทันทีเมื่อถูกวิจารณ์ การอยู่ร่วมกับกระทิง: ต้องเข้าใจเขาให้มากๆ พูดตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม เน้นเป้าหมาย ผลลัพธ์ให้ชัดเจน หากคุณเป็นกระทิง: พยายามใช้ชีวิตให้ช้าลง มองรายละเอียดมากขึ้น หมั่นฝึกสติ ไม่ด่วนสรุปอะไรเร็วเกินไป
2. หมี ลักษณะนิสัยคนแบบหมี คือ ชอบหลักการ ทฤษฎี ข้อมูล รายละเอียด ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำทุกอย่างตามขั้นตอน จะดื้อถ้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด จุดแข็ง: รอบคอบ เป็นนักเก็บข้อมูล มีความรับผิดชอบสูง การทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลรองรับ คิดละเอียด จุดอ่อน: เชื่อมั่นในหลักการตนเอง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ติดกรอบ ยึดกฎเกณฑ์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ยาก เก็บอารมณ์ความรู้สึก ไม่แสดงออก โลกส่วนตัวสูง การอยู่ร่วมกับหมี: หมีไม่ชอบความวุ่นวายและไม่แสดงความรู้สึก เราต้องอ่านใจคนประเภทนี้พอสมควร การสื่อสารกับหมีต้องเน้นทฤษฎี กฎระเบียบ หลักการ บอกขั้นตอนอย่างละเอียดหากคุณเป็นหมี: ควรฝึกปล่อยวาง ลดความเครียดในการใช้ชีวิตลง เปิดรับสุนทรียภาพในชีวิตเพื่อลดความแข็งกระด้างของเหตุผล พร้อมเปิดรับความรู้สึกคนอื่นบ้าง

3. อินทรี ลักษณะนิสัยของคนแบบอินทรี คือมองภาพกว้าง ชอบของใหม่ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ ชอบคิด ไม่ชอบทำ จุดแข็ง: คิดหาวิธีการแปลกใหม่เสมอๆ มีวิธีการหลากหลายในการทำงาน คิดเร็ว แก้ปัญหาเร็ว มองโลกในแง่ดี ทำอะไรหลายๆ เรื่องได้ในเวลาเดียวกัน มีความสามารถในการเชื่อมโยงและดัดแปลงสิ่งต่างๆ ได้ดี จุดอ่อน: มีปัญหาในการสื่อสารกับคนรอบข้าง ความคิดเร็ว คนอื่นตามไม่ทัน เบื่อง่าย การทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจเกิดความผิดพลาดได้ การอยู่ร่วมกับอินทรี: คนกลุ่มนี้จะพูดเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักของคนอื่น อยากให้คนอื่นเห็นความสำคัญ การสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ต้องบอกขั้นตอนและจุดสำคัญที่ต้องทำ เขาจะหาวิธีการทำเอง อย่าไปจ้ำจี้จ้ำไช ต้องหาความแปลกใหม่ในการทำกิจกรรมต่างๆ กับเขา หากคุณเป็นอินทรี: ต้องค้นหาความจริงจากการกระทำบ้าง ลดการอยู่ในโลกจินตนาการของตัวเอง มีสติมากขึ้น ลงรายละเอียดบ้าง เรียนรู้ต้นเหตุปัญหา ไม่ใช่ละทิ้งไปเฉยๆ
4. หนู ลักษณะนิสัยคนแบบหนู คือ ชอบเข้าสังคม เป็นนักคุย ตามใจเพื่อน ยอมเพื่อน ชอบเรียนรู้ ชอบเป็นทีม ขี้กลัวจะดื้อถ้าให้ทำในสิ่งที่กลัว กลัวไม่ได้เป็นที่รักของใครๆ จุดแข็ง: ชอบสังคม สนใจความรู้สึกคนอื่น เอาใจใส่คนรอบข้าง ชอบสร้างความสุขให้คนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มองโลกในแง่ดี ประนีประนอม จุดอ่อน: เกรงใจคนอื่นมากเกินไป การยอมรับของคนรอบข้างมีอิทธิพลกับตัวเองมากไป ขี้กลัว ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ใจอ่อน ไว้ใจคนง่าย การอยู่ร่วมกับหนู: หนูมีความเป็นอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ให้ความสำคัญกับอารมณ์ค่อนข้างมาก ชอบสนองความต้องการผู้อื่นมากกว่าตนเอง เราต้องใส่ใจความรู้สึก หมั่นให้กำลังใจ ให้คำชมเขามากๆ ช่วยวางแผน ชี้แนะให้เขาทำ ช่วยตัดสินใจ กำหนดเวลาชัดเจน หากคุณเป็นหนู: ควรกล้าที่จะขัดแย้ง ยืนยันสิทธิของตนเองบ้าง สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ชื่นชม ให้กำลังใจตนเอง เอาใจใส่ความรู้สึกตนเองมากขึ้น

สรุปตอนท้าย ด้วยการประเมินตนเองกันว่าเราเองเปรียบได้กับสัตว์กลุ่มไหน เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสม และเข้าใจคนอื่นว่าเขาเป็นแบบไหน จะได้เรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละคน

วันอังคารที่ 22 ธ.ค 2563 “โรงแรม Novotel Hua Hin Cha am Beach Resort & Spa จ.เพชรบุรี”

บรรยายหัวข้อ “Teamwork : การสร้างทีมงานเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ” โดย ศาสตราจารย์ชัยวัตน์ วงศ์อาษา และรับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Beach Terrace …กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Teamwork : การสร้างทีมงานเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ” เป็นการแบ่งกลุ่ม 5 คน โดยมีโจทย์ให้สร้าง LEGO ร่วมกันโดยที่ คนที่ 1 เห็น LEGO ที่ต่อสำเร็จแล้วเพียงคนเดียว อยู่คนละห้องกับคนในทีมทำได้เพียงบอกข้อมูลกับคนที่ 2 เท่านั้น ส่วนคนที่ 2 ไม่เคยเห็น LEGO เลย แต่ต้องนำคำพูดที่คนที่ 1 บอกมาไปแจ้งหรืออธิบายให้กับคนที่ 3-4 ฟังเพื่อต่อ LEGO นั้น ส่วนคนที่ 3-4 ทำหน้าที่นั่งต่อ LEGO เพียงอย่างเดียว คุยหรือถามได้แค่กับคนที่ 2 เท่านั้น ส่วนคนที่ 5 เป็นผู้สังเกตุการณ์ เห็นทุกสิ่งในทีมแต่ห้ามพูดหรือแสดงถ้าทางใดๆ ทำได้เพียงพยักหน้าเท่านั้นทีมใดทำเวลาได้ดีกว่าและต่อถูกต้องสำเร็จเป็นทีมแรกนั้นคือทีมผู้ชนะ กิจกรรมนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานเป็นทีมนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ ต้องเชื่อฟัง และความเคารพในการตัดสินใจของคนทีมเพื่อให้ทีมนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

วันพุธที่ 23 ธ.ค 2563 “โรงแรม Novotel Hua Hin Cha am Beach Resort & Spa จ.เพชรบุรี”

กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ และทีม ถ่ายรูปทำเนียบรุ่น MU-SUP#26 และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล…กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง” เป็นการทำงานเป็นทีมใหญ่ โดยการประเมินความสามารถจากคนในทีม และคัดเลือกมาเป็นผู้นำทีมในแต่ละฐานกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะทาง เช่น กิจกรรม รหัสลับระเบิดเวลา คือการถอดรหัสจากคำใบ้ และส่งรหัสจากคำใบ้นั้นไปให้ผู้นำที่อยู่ห่างไกลมากใส่รหัสให้ถูกต้องคือตัวเลข 6 หลัก โดยห้ามใช้เสียง ลูกทีมต้องส่งรหัสทางไกลไปให้ผู้นำโดยใช้อุปกรณ์แค่ผ้า 1 ผืน กับเชือกยาวประมาณ 5 เมตร แข่งกับเวลา ทีมไหนทำเวลาให้ได้น้อยที่สุดคือทีมที่ชนะกิจกรรมนี้ทำให้ลูกทีมตื่นเต้น และหวังพึ่งผู้นำสูงในการใช้เทคนิควิธีการใส่รหัสได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ และทักษะต่างๆ มากมายให้คิดหาคำตอบ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธ.ค 2563 “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

บรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ (Effective Supervisory on Competency Based HRM)” อาจารย์ ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร และการประชุมกลุ่ม Brainstorming…กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ เป็นการแบ่งทีมการทำงานและประเมินทีมนั้นๆ ด้วยโจทย์ที่ไม่มีข้อใดถูกต้องที่สุด แต่ต้องหาข้อสรุปของคนในทีมที่ตอบตรงกันมากที่สุด โดยมีโจทย์ดังนี้

วันอังคาร ที่ 12 ม.ค 2564 “การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom”

บรรยายหัวข้อ “ผู้นำในบทบาทของ Coach และการให้ Feedback เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Coaching and Feedback for Leader)” โดย อาจารย์อุไรวรรณ มากทองและการประชุมกลุ่ม Brainstorming

วันพุธ ที่ 13 ม.ค 2564 “การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom”

บรรยายหัวข้อ “การบริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และ
บรรยายหัวข้อ “ทักษะการทำงานให้ก้าวทันเทรนด์ Disruptive Technology” โดย อาจารย์อภิชาติ ขันธวิธิ

วันอังคาร ที่ 19 ม.ค 2564 “การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom”

บรรยายหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

บรรยายหัวข้อ “การบริหารงานแบบบูรณาการด้านทรัพยากรบุคคล” โดย นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

บรรยายหัวข้อ “การบริหารงานแบบบูรณาการด้านการเงินการคลัง” โดย นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง

วันพุธ ที่ 20 ม.ค 2564 “การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom”

บรรยายหัวข้อ “นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร

บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทีมงานด้วย IDP” โดย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

***กล่าวปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ***

วันพุธ ที่ 17 มี.ค 2564 “ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา”

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26) กล่าวปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รองอธิการบดี พร้อมมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหาร จบโครงการด้วยกิจกรรม “เฉลย Buddy” พร้อมชมประมวลภาพความทรงจำ…

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ได้ทิ้ง Keyword สำคัญสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ…

“รู้อะไรไม่เท่า…รู้งี้..”

“รู้อะไรไม่เท่า…รู้จักกัน..”

ทำเนียบรุ่น 

MU-SUP#26 (intranet)>>>> http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/document/hr4/sup/sup26/ทำเนียบรุ่นMU-SUP26.pdf

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.blockdit.com/

Click to access ทำเนียบรุ่นMU-SUP26.pdf

Click to access ทำเนียบรุ่นMU-SUP26.pdf


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019