โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

สถานที่ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการสำคัญของประเทศไทย ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ห้องนิทรรศการถาวรพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บ้านศิลปิน ณ คลองบางหลวง ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก “คณะคำนาย” และร่วมกิจกรรมลงสีหน้ากากหุ่นละคร กิจกรรมศึกษาวิถีถิ่น “ชุมชนย่านกะดีจีน” ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก” ได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร มาเป็นวิทยากรบรรยาย

บ้านศิลปิน ณ คลองบางหลวง และ กลุ่มศิลปินแสดงหุ่นละครเล็ก “คณะทำนาย”

ชุมชนย่านกะดีจีน

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

“มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

โครงการให้ความรู้ฯ ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ในการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในรูปแบบของรายงาน เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับอีกด้วย ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดโครงการ และบทความของนักศึกษาได้ที่ https://muarms.mahidol.ac.th/th/knowledge-muguide/

แนะนำบทความน่าอ่าน โดยคณะทำงานโครงการ:

 

ผู้เขียน :

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ (นักเอกสารสนเทศ)

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019