โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand


โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. เริ่มด้วยการกล่าวรายงานของ นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร

ต่อประธานเปิดงาน คุณพิมพ์กาญจน์  ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

 และกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้พูดถึงหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: อนาคตห้องสมุดไทย” เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ

 1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาลไทย
 2. แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
 3. ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดด้วยนวัตกรรม และการนำพาประเทศมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0

โดยสรุป การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ การอ่านยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของคนให้มีความรู้ ความสามารถและการคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ จากการสำรวจพฤติกรรมการอ่านของคนไทย พบว่า  สถิติการอ่านของไทยในปัจจุบัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66 นาทีต่อวัน รัฐบาลจึงมีภารกิจหลักที่ว่า  ภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลากับการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน  จากความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย โดยมีแผนแม่บทในการส่งเสริมการอ่านสู่สังคมของการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้องการให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต

การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย ควรกำหนดเป้าหมายและแนวทางส่งเสริมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย จัดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบสังคมออนไลน์ และนำเสนอสื่อการอ่านและองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพ บุคลากรห้องสมุดต้องปรับตัวและรู้เท่าทันสื่อ(Media Literacy)  โดยมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของไทย ดังนี้

 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เพิ่มความน่าสนใจ
 2. การง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
 3. สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน
 4. กำหนดนโยบายส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

ผู้บรรยาย  คุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล

 เรียบเรียง วรัทยา ศรีบัวทอง

หอสมุดกลาง

สนใจรับชม Facebook Live กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ คลิกที่นี่

เวลา 10.30 น. รับฟังการบรรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุด กรณีศึกษา : หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซีย” โดย Mr. Ali Irhamni, Chief of Data Analyst and Reporting, National Library of Indonesia

ผู้บรรยาย กล่าวถึง สถิติของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนอินโดนีเซีย พบว่า Social Media ที่มีการใช้มากทื่สุด คือ Youtube  Facebook  instargram และ Twitter ตามลำดับ มีการเข้าไปเล่นGames 43.71% และมีการเข้าไปอ่านหนังสือ เพียง 2.72% ซึ่งทำให้เห็นว่ามีความน่ากังวลมาก ทำให้หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซีย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการอ่านที่เพิ่มมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยี(IT) มาเป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบนำมาใช้ ซึ่งได้แก่ Inlis lite, Indonesia One search, iPusnas

 1. INLIS Lite เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นบริการแบบเปิด รวบรวมคอลเลคชันต่าง ๆ ของห้องสมุด ช่วยให้การพัฒนาของการบริหารจัดการและการบริการบนพื้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพ
 2. Indonesia One search (IOS) บริการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเข้าถึงข้อมูล ในขณะนี้มีจำนวนข้อมูล 4,427,829 รายการ โดยหลายสถาบันนำมาข้อมูลมาแบ่งปันกัน และคนทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านได้ ไม่จำกัด
 3. iPusnas เป็น Mobile Application ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับ ระบบแอนดรอย และไอโอเอส สำหรับอ่าน E-Journal, E-book โดยมีการพัฒนาร่วมกันหลายภาคส่วน มีการพัฒนาทุก ๆ 6 เดือน

ผู้บรรยาย  Mr. Ali Irhamni

เรียบเรียง วรัทยา ศรีบัวทอง

หอสมุดกลาง

สนใจรับชม Facebook Live “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุด กรณีศึกษา : หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซีย” คลิกที่นี่

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.หลังจากพักทานอาหารกลางวัน  รับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ผู้บรรยายได้พูดถึง นวัตกรรม ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างนวัตกรรมของห้องสมุด

 • Living Library
 • Book Delivery and Return Service
 • Mobile Library for kids
 • Library Sharing
 • Faculty-liked organization
 • New Operating date and time

แนะนำว่าหากห้องสมุดเปิดให้บริการดึก ควรมีการเลี้ยงอาหารฟรี เพราะถ้าหากมีการเลี้ยงอาหารฟรี ทำให้จำนวนคนที่จะเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้มิจฉาชีพน้อยลงทำให้มีผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย และที่สำคัญเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ให้เกิดความร่วมมือ นำความรู้ในแต่ด้านเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม

ผู้บรรยาย  ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

เรียบเรียง วรัทยา ศรีบัวทอง

หอสมุดกลาง

สนใจรับชม Facebook Live “แนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุด” คลิกที่นี่

 

และปิดท้ายวันแรกด้วย รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบงานบริการสำหรับห้องสมุดยุคใหม่(Service Design) โดย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล อดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

ในช่วงนี้ถือได้ว่าเนื้อหาสาระดีมาก เรียกได้ว่าสาระเต็ม ๆผู้บรรยายกล่าวว่า ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทุกวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ “รูปลักษณ์” ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น พวกเขายังเรียกร้องความพึงพอใจจาก “การบริการ” ที่จะต้องเชื่อมโยงกับทุกความต้องการในชีวิตของพวกเขาด้วย

Service Design เป็นกลยุทธ์ที่นำใช้เพื่อการออกแบบบริการ ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือพัฒนาประสบการณ์ เมื่อได้รับการบริการด้วยมุมมองรอบด้านของผู้ใช้บริการ โดยปกติเมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการจะมีความคาดหวัง ถ้าหากผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่พอใจ จะเกิดการฟังใจในการใช้บริการ

Value ของห้องสมุดคืออะไร? เนื้อหา การเชื่อมโยงความรู้  การแบ่งปันความรู้ การใช้พื้นที่ร่วมกัน การสนับสนุนชุมชน Community ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกระบวนการสร้างคุณค่า ต้องการเริ่มจากความเข้าอกเข้าใจ

Design Thinking Process เป็นกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้ใช้ แล้วพัฒนาจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ซึ่งต้องเกิดการหาความรู้ และความร่วมมือกัน

Service Design Fundamentals เบียร์กิต มาเกอร์ ได้กำหนดพื้นฐานของการออกแบบบริการ 10 ข้อดังนี้

 1. Look at your service as a product : มองงานบริการให้เป็นสินค้า
 2. Focus on the customer benefit : ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ใช้เป็นหลัก
 3. Drive into the customer world : เข้าไปอยู่ในโลกของผู้ใช้
 4. See the big picture : มองให้เห็นภาพใหญ่
 5. Design the customer experience : ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้
 6. Design a visible service evidence : ออกแบบองค์ประกอบที่มองเห็นได้ของงานบริการ
 7. Go for standing ovations with your service : มุ่งสร้างงานบริการที่สุดยอดที่สุด
 8. Demonstrate flexible standard : สร้างมาตรฐานที่ยีดหยุ่นได้
 9. Create a living product : สร้างผลงานที่มีชีวิต
 10. Be enthusiastic : มีความกระตือรือร้น

ผู้บรรยาย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

เรียบเรียง วรัทยา ศรีบัวทอง

หอสมุดกลาง

สนใจรับชม Facebook Live “การออกแบบงานบริการสำหรับห้องสมุดยุคใหม่(Service Design) คลิกที่นี่

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. การบรรยาย เรื่อง “บรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0”   โดยนายอรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นการบรรยายที่สุดยอดมาก เพราะวิทยากรที่เชิญมาจบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

และหลังจากเบรคช่วงเช้าผู้บรรยายท่านเดิมบรรยายต่อ   เรื่อง “บรรณารักษ์จิตอาสา ภาษา และวัฒนธรรม”

 

 

 

 

ผู้บรรยาย นายอรรจน์ สีหะอำไพ

เรียบเรียง นัทธมน ขุนพรหม

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สนใจรับชม Facebook Live “บรรณารักษ์จิตอาสา ภาษา และวัฒนธรรม” คลิกที่นี่ 

ช่วงบ่าย 13.00 น. ปิดท้ายด้วยการ รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การบริการข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” โดยนายไกรก้อง ไวทยาการ ผู้อำนวยการ Social Technology Institute, Change Fusion

ปัจจุบันประเทศไทย ได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเรียกว่ายุค4.0 ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐ และประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยปราศจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ ได้โดยสะดวกเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารผ่าน “สื่อสังคม (Social Media)” เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม (Instagram) google  และโปรแกรมต่างที่สามารถสื่อสารผ่านระบบสมองกลคอมพิวเตอร์ในระบบสาระสนเทศ  และท่านสามารถปรับเปรียนรูปแบบการใช้งานให้ได้ตามความต้องการของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดิจิทัลสร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สังคมได้นำข้อมูลที่เปิดเผยแก้ปัญหาระบบเมืองเพื่อการยกระดับชุมชนเมืองให้ดีขึ้นเหล่านี้ไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปรวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้วางหลักการและสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นอย่างชัดเจนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เชื่อมโยงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทิศทางสำาคัญคือ การสร้างและพัฒนาเว็บท่าที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของรัฐทุกด้านเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ต่อไปในระบบสังคมเมืองเพื่อการยกระดับคุณภาพที่ดี

ผู้บรรยาย นายไกรก้อง ไวทยาการ

เรียบเรียง ธีรนุช  ศิริพิพัฒน์

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

สนใจรับชม Facebook Live””การบริการข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ”  คลิกที่นี่

สรุป
ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ทาง หอสมุดแห่งชาติ ได้มีการแสดงวีดีโอ เผ่ยแพร่ใน Facebook Live : National Library of Thailand
การบรรยายทั้ง 5 เรื่อง  5 ท่านวิทยากร
1.การบรรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุด กรณีศึกษา : หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซีย โดย Mr. Ali Irhamni, Chief of Data Analyst and Reporting, National Library of Indonesia
2.การบรรยาย เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
3.การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบงานบริการสำหรับห้องสมุดยุคใหม่(Service Design) โดย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล อดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
4.การบรรยาย เรื่อง “บรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0”   โดยนายอรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต
5.การบรรยาย เรื่อง “การบริการข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” โดยนายไกรก้อง ไวทยาการ ผู้อำนวยการ Social Technology Institute, Change Fusion

ซึ่งในการบรรยายในแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่สามารถนำมาใช้และปรับปรุงในชีวิตการทำงานได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการบริการข้อมูลแบบเปิด (Open Data)

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019