บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)


สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมในครั้งนี้ ผู้เขียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุมกับ นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากร และ นางปิยธิดา มงคลเนตร์  บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อีกอย่างก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ออกพบปะผู้คน ไปเห็น ไปฟังเรื่องราวในแวดวงวิชาชีพของตัวเองบ้าง เปลี่ยนบรรยากาศที่นั่งทำงานในที่เดิมทุก ๆ วัน ใช้ชีวิตการเดินทางแบบคนกรุงเทพกับเขาบ้าง  นั่งรถไฟฟ้ามหานคร (สถานีบางหว้า-นานา) ไม่ใช่ นั่งรถไฟฟ้าไปหานะเธอ นะจ๊ะ 

แรกเริ่ม มีการซักถามกันว่าผู้เขียนจะไปไหม ทีแรก ไม่ได้คิดจะไปหรอกนะคะ ด้วยเหตุหลายอย่าง เช่น ไม่อยากเดินทางไกล ไม่อยากใช้ชีวิตที่เร่งรีบตื่นเช้า เดินทางเข้าเมือง (นี่แค่ในกรุงเทพฯ เองนะคะ) กลับมาก็ต้องมาเขียนบล็อก (แอบกระซิบดังๆ ให้ได้ยิน  มันเป็นยาขมมาก  ก็เขียนไม่ค่อยเป็นไงคะ) แต่พอมาดูเรื่องที่จัดประชุม มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง ผู้เขียนจึงได้คาดหวังไว้ว่าน่าจะมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเป็นแน่แท้ไม่มากก็น้อยจึงตัดสินไป เขาทำอะไรกันบ้าง ตามผู้เขียนมาเลยค่ะ  ขอเล่าไปเรื่อยๆ ตามเหตุการณ์แล้วกันนะจ๊ะ 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 วันแรกของการจัดประชุม  ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ ซึ่งจัดบรรยายที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือเลือกดูงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เขียนและคุณสุรัสวดี ดิษฐสกุลเลือกดูงานที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (Thailand Creative & design Center Bangkok : TCDC กรุงเทพฯ) ตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง บางรัก (www.tcdc.or.th

วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 มีพิธีเปิด โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “จาก Spring up Thailand 4.0 สู่ “National E-library” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นำเสนอการพัฒนาระบบ National e-Library ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับให้บริการประชาชน ครู และนักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากองค์ความรู้สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ประกอบไปด้วย 3 ระบบใหญ่ คือ ระบบ e-Library ใช้งานผ่าน Website และ Mobile Application (iOS, Android) สามารถนำเข้าข้อมูลหนังสืออีบุ๊ค แบ่งตามหมวดหมู่ได้ ผู้ใช้งานสามารถ download หนังสือไปใส่ my bookshelf ส่วนตัวเพื่อทำการอ่านได้ และยังสามารถนำเสนอ VDO ที่น่าสนใจตามหมวดหมู่ และอัพเดทข่าวสารผ่านหน้า website และ mobile app. ถึงผู้ใช้งานได้

ระบบ AI chatbot ช่วยเหลือผู้ใช้ในการหา Content ในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

และระบบ E-Learning สามารถนำเสนอ VDO การเรียนรู้ต่างๆ, หนังสืออีบุ๊ค และไฟล์ดิจิทัลต่างๆ ในรูปแบบการเรียงลำดับ Content เป็น course ต่างๆ ได้

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สไลด์ประกอบการบรรยาย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

สรุปได้ว่าทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชนควรได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัล โดยผ่านการกลั่นกรองจากบรรณารักษ์ เพื่อทำเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ยั่งยืน 

ช่วงบ่าย  เป็นการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้: รูปแบบและต้นแบบ” โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้พูดในประเด็น ดังต่อไปนี้

  • แรงกดดันจาก Disruptive Technology จาก Physical objects สู่ Digital objects
  • เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สมาร์ท
  • การเรียนรู้ Content knowledge และ Learning experience ผ่าน Digital objects
  • การเรียนรู้ จากแหล่งความรู้ การเข้าถึงแบบ Open และการใช้ประโยชน์ แนวโน้มเทคโนโลยี
  • พื้นฐาน ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER จาก Digital technology และการประยุกต์
  • รูปแบบการบริการ Service platform และการจัดการ Digital objects
  • รูปแบบ การจัดการ คลังแหล่งเรียนรู้ บนโลกไซเบอร์ Digital Service platform …
  • Smart technology สำหรับการจัดการ การบริการ สนับสนุนการเรียนรู้
  • การขับเคลื่อน ห้องสมุด เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

วิทยากรได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่หน่วยงานสารสนเทศต้องปรับตัวภายใต้ Digital Ecosystem เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกลางการอยู่ของคนกับดิจิตอล ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมดิจิทัล ผู้คนได้รับแรงกดดันจากการเป็น Digital touch point มากขึ้น มีเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมาย มีการจัดการชิ้นส่วนดิจิทัลแบบเปิด – บนสังคมดิจิตอลหลากหลายรูปแบบ เช่น Cloud knowledge เป็น Open Knowledge, Learning experience มีการเข้าถึง และใช้งานง่ายแบบ Open access มีทั้ง OER-Open Education Resource Open media OCW Open Courseware ฯลฯ พัฒนาการเรียนรู้ของคนต้องเร็วกว่าเดิม ใช้เครื่องมือที่มีอยู่รอบตัวเร็วและคล่องขึ้น มี Learning Curve เร็ว บนแหล่งความรู้เพื่ออยู่กับโลกยุคดิจิทัล มีการสร้าง Digital twin ต้องรู้จริง  รู้ลึก แก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ได้ทันที ส่วนเรื่องความรู้ต้องศึกษาหาได้ทั่วไปทุกที่ทุกเวลา ความสามารถต้องลงมือปฏิบัติ ความรู้กับความสามารถต้องไปด้วยกัน

ในส่วนห้องสมุดยุคใหม่ควรต้องจัดการได้ทั้งความรู้และประสบการณ์   กล่าวคือห้องสมุดต้องมีการวิจัย พัฒนา สร้าง สะสมงานดิจิทัล จนถึงงานพัฒนาประเทศ ต้องอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาจากความรู้เดิมและต่อยอด ในการศึกษาหรือการเรียนรู้ การทำวิจัย ควรได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ Primary Sources  อีกทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควรต้องมีการเก็บบันทึก สืบค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ สิ่งที่หน่วยงาน ต้องให้ความสนใจคือ การปรับปรุง วิจัย พัฒนา ประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ระบบการศึกษาเปลี่ยน มีเครื่องช่วยการเรียนรู้ ระบบอัตโนมัติ AI IoT และ หุ่นยนต์ งานวิจัยที่ช่วยการดำเนินชีวิตคุณภาพชีวิต ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อสังคม และทุกคน  เกิดการปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง รูปแบบสังคมเปลี่ยน skill สำคัญกว่า เนื้อหาความรู้  หลายสาขาวิชาชีพ เครื่องจักรแทนได้ งานวิจัยพัฒนา ขาดการสนใจ จริงจัง  กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนหันไปใช้ Online, MOOC

สิ่งที่จะต้องปรับตัว ของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ปรับวิสัยทัศน์ สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน : การสร้างการเรียนเพื่ออาชีพ การสร้างประสบการณ์ การวิจัย : AI, Machine learning, Data science, Data analytic การมองอนาคตไปในทิศทางใด  ในการขับเคลื่อนหน่วยงานสารสนเทศ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเทคโนโลยี แห่งอนาคต พัฒนา จัดการความรู้ ข้อมูล สนับสนุน การเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์ เกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้อง วิจัย และศึกษา เพิ่มมูลค่า เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ การประยุกต์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การพัฒนาทรัพยากร OER การจัดการข้อมูล ข่าวสารความรู้ การแทนความรู้ และให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยี เป็นพิเศษ 

เป้าหมาย ของหน่วยงานสารสนเทศ ห้องสมุด พัฒนา จัดเก็บ สนับสนุนการใช้ข้อมูลแบบเปิดให้ทุกคนอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ ค้นหา รวบรวมข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้สนับสนุนการทำวิจัย แก้ปัญหา สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม ประสบการณ์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคม อยู่กับ เทคโนโลยี อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สไลด์ประกอบการบรรยาย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ)

ปิดท้ายรายการด้วยการบรรยาย เรื่อง “ ห้องสมุดแบบเปิดในสังคมการศึกษาแบบเปิด : ความท้าทาย การพัฒนา และรูปแบบการบริการ” โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียนได้แนวคิดจากวิทยากรท่านนี้ในยุคสังคมการศึกษาแบบเปิด ห้องสมุดแบบเปิด  ดังนี้

          ประเด็นแรก ต้องนึกถึงลูกค้าเป็นสำคัญ ต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใคร ต้องการอะไร อย่าจินตนาการแทนลูกค้า ตลาดบริการเป็นอย่างไร เราเข้าใจลูกค้าจริงๆ หรือไม่ และไม่ว่าจะทำโครงการใดๆ ต้องมาจากความต้องการของลูกค้าจริงๆ แล้วออกแบบบริการให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ จะตอบโจทย์ได้ตรงจุดมากกว่า ทั้งความต้องการของวัยรุ่น ผู้สูงอายุ เด็กที่เข้ามาใช้ห้องสมุด

          ประเด็นที่สอง ต้องพยายามโต้คลื่นให้ผ่านไปได้   คลื่นที่ 1 บรรณารักษ์เราวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ แต่ไม่ค่อยวิเคราะห์ลูกค้า คลื่นที่ 2 เราต้องวิเคราะห์ลูกค้าให้เหมือนกับวิเคราะห์หนังสือ คลื่นที่ 3 ปัจจุบันเริ่มมีหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนบรรณารักษ์  เราจึงหนีไม่พ้นแน่นอน คลื่นที่ 4 บรรณารักษ์มักจะมีความระเบียบเป๊ะ  ต้องรู้จักปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คลื่นที่ 5 บรรณารักษ์เก่งเรื่องการจัดการ ต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

          ประเด็นที่สาม ในการทำงานแต่ละเรื่อง ต้องมีการจัดทำ Workflow ที่ชัดเจน ให้เป็นที่เข้าใจของทุกคน เพื่อให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนนั้นๆ  และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

          นอกจากนั้นวิทยากรได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนา ปรับปรุงหลายอย่างให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งการทำงานกับบุคลากรเดิมที่ใกล้วัยเกษียณ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการบริการให้ตอบสนองคนรุ่นใหม่ การพยายามดึงนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุดในทุกพื้นที่ ให้ทำกิจกรรมทุกอย่างที่เขาอยากทำ ให้แสดงความคิดเห็นในทุกพื้นที่ของห้องสมุด เมื่อเราทราบความต้องการของพวกเขาแล้ว ก็ดำเนินการทำทันที   จึงเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่และประสบผลสำเร็จเกินคาด ดังนั้น VOC Voice of Customer สำคัญที่สุด มีส่วนสร้าง Service Design  เราต้องวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เอาลูกค้ามาเป็น content วิเคราะห์และเดาอนาคต  และต้องวิ่งก่อนลูกค้า ไม่ใช่วิ่งตาม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ช่วงเช้า มี 2 รายการคือ

รายการที่ 1 เป็นการเสวนางานวิจัย ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หัวข้อ ห้องสมุดแบบเปิด (Open Library) : การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์” โดย มีวิทยากร 3 ท่าน คือ 1. รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล  อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรท่านที่ 1 รศ. ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับคำว่า Open มีจำนวนมาก เช่น Open Society, Open Government, Open Education, Open Culture, Open Access, Open Data, Open Research และ Open Science โดยมีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด โดยเฉพาะในความหมายของห้องสมุดกับการเข้าถึงอย่างทั่วถึง (Universal Access : UA) เป็นการเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่มีข้อจำกัด  ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเพื่อการเข้าถึงอย่างทั่วถึง (Universal Access : UA) 2.ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องห้องสมุดเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access) 3. ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลังสารสนเทศดิจิทัลในห้องสมุด (Digital Repository) (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน)

ท่านที่ 2 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พูดในหัวข้อ สารสนเทศศึกษาอยู่ตรงไหนในวิทยาการแบบเปิดเสรี Information Studies in the Open Science Landscape มี 4 ประเด็น คือ

  1. แนวคิดและหลักการของ “วิทยาการเปิดเสรี” 2. ขอบเขตของวิทยาการแบบเปิดเสรี 3. ความเกี่ยวข้องระหว่างสารสนเทศศึกษาและวิทยาการแบบเปิดเสรี 4. การศึกษาด้านสารสนเทศกับวิทยาการแบบเปิดเสรี

(ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล)

ท่านที่ 3 อาจารย์บุญเลิศ อรุณศรีพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พูดในหัวข้อ ห้องสมุดแบบเปิด: การศึกษา การวิจัย และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้เขียนสนใจมากเป็นพิเศษ คือภาพข้างล่างนี้ คำว่า Open  มีหลากหลายมาก  แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ได้มีการทำ Retain, reuse, Revise, remix และ redistribute อย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลหรือไม่

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ศึกษาได้จากเอกสารประกอบการบรรยายของ อาจารย์บุญเลิศ อรุณศรีพิบูลย์

รายการที่ 2 เป็นการบรรยายเรื่อง “คุยเรื่องห้องสมุดและหนังสือ” โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิทยากรได้ให้ความเห็นว่าห้องสมุดที่ดีต้องมีหนังสือ สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบรรณารักษ์และการบริหารจัดการที่ดี มีความสะดวก มีพื้นที่อิสระ พื้นที่การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมและมีแหล่งเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่น เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดที่ไปใช้บริการ ทั้งห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมุมมองเรื่องหนังสือดีต้องอ่านสนุก เพลิดเพลิน เขียนดี มีวรรณศิลป์ มีคุณค่า ได้พัฒนาอารมณ์ ความคิด นอกจากนั้น ยังได้เล่าถึงการเลือกหนังสือดีควรมาจากการวิจัยการคัดเลือกหนังสือ จากผลงานนักเขียนชั้นนำ หนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ   และยังเล่าถึงหนังสือที่ชื่นชอบอีกมากมาย เช่น บึงหญ้าป่าใหญ่ สี่แผ่นดิน รัตนโกสินทร์ ความสุขของกะทิ คำพิพากษา เป็นต้น (ศึกษาได้จากเอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์) 

จบการบรรยาย ก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ต่อด้วยการบรรยายเรื่องสุดท้าย เรื่อง “การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและความรู้แบบเปิด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปิดท้ายด้วยการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ ทุกคน และพิธีปิด

ของฝากจากที่ไปดูงาน TCDC แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและกระตุ้นความคิด เพื่อเป็น “แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์” และส่งเสริมให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

 

 

 

พญาครุฑ สัญญลักษณ์ของอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ฝีมือ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี มีความโดดเด่น สวยงามมาก อยู่ชั้น 5 เป็นมุมถ่ายรูปวิว กทม. อีกมุมหนึ่ง

เพื่อนๆ มาจากหลายห้องสมุด

 

โต๊ะบริการให้คำปรึกษา 

 

สำหรับจัดนิทรรศการ

เก้าอี้อีกแบบ ชอบเหมือนกัน

 

เหมือนเม็ดลูกกวาด สีสดใสน่ากิน เก้าอี้นั่งค่ะ นั่งสบายด้วยนะคะ

 

ตัวนี้ก็นั่งแล้วเท่ห์ดี ขอบอก

 

ผลิตภัณฑ์แก้วถัก งานฝีมือชาวจังหวัดนครปฐม สวยมากค่ะ

งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่พยายามพัฒนาบุคลากร ส่งให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ มาโดยตลอด ขอบคุณมากค่ะ

เขียนโดย สาวิตรี บุญปาลิต  หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้  อีเมล sawitree.yam@mahidol.ac.th 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019