ศึกษาดูงานบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี


สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24) จัดโดย งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 • ฟังบรรยายภาพรวมบริษัท
 • เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
 • เยี่ยมชม BGC Glass Studio
 • Q&A

ฟังบรรยายภาพรวมบริษัท

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือบริษัท บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในปี พ.ศ. 2517 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2523 ที่โรงงานปทุมธานี ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ปัจจุบันบีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน

 • BGC มีโรงงานในเครือรวม 5 แห่ง ได้แก่ อยุธยา ขอนแก่น ปทุมธานี ปราจีนบุรี และเตรียมขยายโรงงานใหม่ที่ราชบุรี ซึ่งการมีโรงงานครอบคลุมทั่วประเทศจะช่วยกระจายความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า และช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงวัตถุดิบได้หลากหลายขึ้น
 • BGC มีรายได้หลักมาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับกลุ่มเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือกลุ่มบุญรอด เจ้าของเบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอ ยูเบียร์ น้ำดื่มสิงห์ และโซดาสิงห์

กลุ่มบุญรอด คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BGC (ผ่านบางกอกกล๊าส) โดยสถานะการถือหุ้นของกลุ่มบุญรอดแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางรายได้ของ BGC ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้วของ BGC

ปัจจุบันบริษัท บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือ คือ

 • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
 • บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด (BGF) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
 • บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บีจีอี (BGE) ธุรกิจพลังงานทดแทน
 • บีจีเอฟซี หรือ สโมสรฟุตบอล บางกอกกล๊าส

การบริหารจัดการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

BGC สอนให้พนักงานทุกระดับมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยใช้ 3E Model ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นโมเดลที่บริษัทชั้นนำของโลกนี้ใช้ เช่น Google Microsoft

3E Model

โดยแบ่งสัดส่วนโมเดล 3E เป็น

 • Exposure 70% OJT(On Job Training) หรือ Job Assignment
 • Experience 20% เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ Coaching และ Mentoring
 • Education 10% Classroom Trainning

BGC Action Plan ภาพรวมแผนการบริหารบุคคลในปี 2020

BGC Action Plan

Employee Journey

ATTRACT ดึงคนเก่งคนดีเข้ามาในองค์กร
– Employee Branding ทำให้รู้จักองค์กร
– Orientation & Onboarding ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

RETAIN ทำให้อยู่กับองค์กรต่อไป
– Stategic Workforce Planning / FTE/ Job Description / Job Analysis
– Happy Money & Wellness โครงการ SET การออม / โครงการลดน้ำหนัก

DEVELOP การพัฒนา
– Career Ladder ความก้าวหน้าในอาชีพ
– Competency Management การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอิงสมรรถนะ
– Leadership ฝึกการเป็นผู้นำทุกระดับ
– Development
– Roadmap

GROW เติบโตในองค์กร
– Talent Management วิธีคัดเลือกทาเรน
– Succession Planning เตรียมตัวแทนคนเกษียณอายุ ล่วงหน้า 5 ปี
– Performance Management ใช้ KPI

ENGAGE การมีส่วนร่วม
– Employee Engagement กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความผูกพันธ์ เช่น Coffee Talk
– Pulse survey เช็คความมีส่วนร่วมของพนักงาน

BGC Development Framework

 • Fundamental ระบบพื้นฐานการทำงาน HR
 • Mindset ปรับ Mindset ด้วยกระบวนการ People Management และ ndivi
 • Leading People ปรับกรอบความคิดกลุ่มคนที่มีลูกน้อง
 • BGC Way of Work เป้าหมายคือ Core Values

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เยี่ยมชม BGC Glass Studio

Q&A

ขอขอบคุณ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC
งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019